Organizator sau intermediar? Ce aduce nou Ordinul privind licențierea agențiilor de turism?

6
Noi
2018

În data de 10 octombrie, Ministerul Turismului a publicat Ordinul ministrului turismului nr. 1.179/10 octombrie 2018 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013, care prevede că agențiile de turism trebuie să se relicențieze pana la data de 31.12.2018, în funcție de activitatea pe care o desfășoară, în agenție de turism organizatoare sau agenție de turism intermediara.

Conform Ordinului, cele 2 categorii sunt definite după cum urmează:

 • agenție de turism organizatoare – agenția de turism care desfășoară activitatea de organizare; prin activitate de organizare, în sensul prevederilor prezentelor norme metodologice, se înțelege activitatea prin care agenția combină și vinde sau oferă spre vânzare pachete fie direct, fie prin intermediul unui alt comerciant sau împreună cu un alt comerciant, sau activitatea comerciantului care transmite datele călătorului unui alt comerciant în conformitate cu art. 3 pct. 12 lit. b) pct. (v) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de călătorie și serviciile de călătorie asociate, precum și pentru modificarea unor acte normative; agenția de turism organizatoare poate desfășura și activitate de intermediere și poate comercializa, în scop turistic, și componente ale pachetelor de călătorie, în condiții de calitate și siguranță pentru călători/consumatori finali;
 • agenție de turism intermediară – agenția de turism care desfășoară activitatea de intermediere; prin activitate de intermediere, în sensul prevederilor prezentelor norme metodologice, se înțelege activitatea prin care agenția, alta decât agenția organizatoare, vinde sau oferă spre vânzare, în calitate de intermediar, pachete combinate de către o agenție de turism organizatoare; agenția de turism intermediară poate comercializa, în scop turistic, și componente ale pachetelor de călătorie, în condiții de calitate și siguranță pentru călători/consumatori finali;

Dacă în prezent dețineți o licență de agenție de turism turoperatoare și decideți sa continuați activitatea ca și agenție organizatoare, atunci trebuie sa îndepliniți simultan următoarele condiții:

 • să majorați capitalul social al companiei la valoarea de cel putin 25.000 lei
 • să aduceți dovada constituirii unui instrument de garantare în condițiile art. 18 alin. (1)

„(1) Agențiile de turism organizatoare stabilite pe teritoriul României oferă garanții privind rambursarea tuturor plăților efectuate de către sau pe seama călătorilor, în măsura în care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolvenței agenției de turism organizatoare. Aceste garanții sunt reprezentate de scrisori de garanție bancară, polițe de asigurare, fond de garantare a pachetelor de călătorie sau alte instrumente de garantare legal constituite, care pot funcționa distinct sau asociat. În cazul în care în contractul privind pachetul de servicii de călătorie este inclus transportul de pasageri, agenția de turism organizatoare asigură și garanții pentru repatrierea călătorilor. Se poate oferi continuarea pachetului.”

Pentru majorarea capitalului social, trebuie sa depuneți la Oficiul Registrului Comerțului următoarele documente:

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
 2. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaților/acționarilor sau decizia asociatului unic/ Consiliului de administrație/ directoratului sau actul adițional la actul constitutiv (original) – detalii;
 3. Dovada dreptului de proprietate al asociatului/acționarului/membrului persoanei juridice asupra aportului în natură (copie certificată – detalii); în cazul în care aportul este constituit dintr-un imobil se atașează și extrasul de carte funciară în original – detalii;
 4. Raportul de evaluare întocmit de expertul desemnat de directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal şi/sau persoana sau persoanele desemnate (original) – detalii;
 5. Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor la capitalul social (copii) – detalii;
 6. Actul constitutiv actualizat – detalii;
 7. Prospectul de emisiune având semnăturile a doi dintre administratori respectiv a doi membri ai directoratului, în caz de subscripție publică (în copie); în cazul societăților reglementate de legislația pieței de capital prospectul de emisie va fi avizat de ASF (în formă autentică) – detalii;
 8. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

Odată îndeplinite cele 2 condiții obligatorii pentru orice agenție de turism organizatoare, veți solicita Ministerului Turismului eliberarea licenței de turism, înainte de începerea desfășurării activității de organizare, ofertare, comercializare a serviciilor și/sau a pachetelor de servicii de călătorie, în baza unei documentații cu următorul conținut:

a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

b) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea – copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță, etc.), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de agenție de turism;

c) dovada deținerii unui instrument de garantare

d) certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant, precum și asociaților/acționarilor, unic sau majoritar, după caz, persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism și administratorului operatorului economic din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară sau, dacă este cazul, declaraţie pe propria răspundere conform Ordonanţei Guvernului 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că nu a săvârşit fapte şi nu s-a aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu este înregistrat fiscal în România;

e) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) sau copie conformă cu originalul a contractului de management, însoțită de copia conformă cu originalul a documentului care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.

f) licența și anexele la licență în original.

Dacă în prezent dețineți o licență de agenție de turism detailista și decideți sa continuați activitatea ca și agenție intermediara, dosarul de relicențiere depus la Ministerul Turismului trebuie sa conțină următoarele:

a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

b) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și altora asemenea – copia documentului de înființare (hotărâre de guvern, hotărâre instanță, etc.), copia documentului de înregistrare fiscală, statutul sau documentul care atestă posibilitatea desfășurării activității de agenție de turism;

c) certificat de cazier fiscal aparținând operatorului economic solicitant, precum și asociaților/acționarilor, unic sau majoritar, după caz, persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism și administratorului operatorului economic din care să rezulte că nu a săvârşit fapte sancţionate de legile financiare, vamale şi cele care privesc disciplina financiară sau, dacă este cazul, declaraţie pe propria răspundere conform Ordonanţei Guvernului 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările ulterioare, din care să rezulte că nu a săvârşit fapte şi nu s-a aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu este înregistrat fiscal în România;

d) dovada înregistrării contractului de muncă în registrul general de evidență a salariaților (extras REVISAL – vizat pentru conformitate de semnatarul declarației standardizate prevăzute la lit. a) din prezentul alineat) sau copie conformă cu originalul a contractului de management, însoțită de copia conformă cu originalul a documentului care atestă pregătirea profesională a persoanei care asigură conducerea operativă a agenției de turism.

e) licența și anexele la licență în original.

Pentru eliberarea anexei licenței de turism pentru agenția de turism organizatoare / intermediară pentru sediul secundar al acesteia, operatorul economic deținător al unei licențe de turism pentru o agenție de turism organizatoare/intermediară trebuie sa depună la Ministerul Turismului un dosar cu următorul conținut:

a) declarație standardizată dată pe propria răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice;

b) în cazul instituțiilor publice, organizațiilor, asociațiilor, fundațiilor, cultelor religioase și alte asemenea – copia conformă cu originalul a documentului documentului care atestă dreptul de proprietate/alt drept real sau de folosință asupra spațiului în care se desfășoară activitatea agenției de turism;

c) copia licenței de turism.

Pentru schimbarea tipului de agenție de turism, în vederea eliberării licenței de turism și, după caz, a anexei licenței de turism pentru sediul secundar, în situația schimbării tipului agenției de turism din organizatoare în intermediară și invers, dosarul depus la Ministerul Turismului va conține:

a) cerere de modificare a tipului agenției de turism în cauză, din care să rezulte noul tip;

b) licența de turism și după caz, anexa licenței de turism – în original;

c) dovada constituirii unui instrument de garantare în condițiile art.18, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2018 – numai în cazul schimbării agenției de turism din intermediară în organizatoare.”

Alexandra Arsene
Consilier

Răspunde