Statut

Statutul ANAT - actualizat 18.03.2019

Patronatul Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (A.N.A.T.), persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, constituita prin Sentinta civila nr. 2078/24.09.1990 a Judecatoriei Sect.1, prin reprezentantul sau legal, Secretarul General dna Anca Raluca Alexandrescu, cetatean roman, […] in baza Hotararii Adunarii Generale a Patronatului A.N.A.T., din data de 21.02.2018, concretizat in modificarea Statutului Patronatului A.N.A.T., in sensul completarii statutului Patronatului A.N.A.T., in urmatoarele conditii, articolele fiind reformulate si renumerotate ca urmare a modificarii si completarii continutului statutului.

Art.1. (1) Patronatul Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania, avand in vedere prevederile Constitutiei Romaniei, ale Legii dialogului social nr. 62/2011 si ale Ordonantei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata prin Legea nr.246/2005, este persoana juridica de drept privat, autonoma, apolitica, neguvernamentala, fara scop patrimonial, profesionala, patronala si manageriala.

(2) In continuarea cuprinsului prezentului Statut, pentru Patronatul Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism se vor folosi urmatoarele expresii: „organizatie”, „asociatie patronala” sau „patronat”.

(3) Prevederile prezentului Statut se completeaza cu Regulamentul de Organizare si Functionare al Patronatului A.N.A.T., elaborat de Consiliul Director al Patronatului A.N.A.T., adoptat si modificat conform prevederilor prezentului Statut, Regulamentul de Desfasurare a alegerilor in cadrul Patronatului A.N.A.T., elaborat de Consiliul Director al Patronatului A.N.A.T., adoptat si modificat conform prevederilor prezentului Statut, care va face parte integranta din prezentul statut, dupa inscrierea modificarii statutului A.N.A.T. in Registrul Patronatelor aflat la grefa Judecariei Sector 1.

(4) Asociatia patronala urmareste realizarea unor activitati de interes national in domeniul turismului. De asemenea, faciliteaza accesul membrilor sai la resursele private si publice si sprijina actiunea de parteneriat cu autoritatile publice locale si centrale si cu alte persoane juridice din tara si din strainatate.

(5) Patronatul A.N.A.T. este o structura patronala cu reprezentativitate nationala in domeniul turismului, reunind societati comerciale care au in administrare agentii de turism autorizate, alte entitati din domeniul turismului precum si alte persoane juridice care recunosc prevederile prezentului Statut, care doresc sa adere la acesta si sa participe la realizarea scopului si a obiectivelor organizatiei.

(6) Principiile care guverneaza relatia intre membrii patronatului si care stau la baza sustinerii intereselor comune sunt: solidaritatea, transparenta, democratia si promovarea interesului economic.

Art.2. (1) Denumirea organizatiei este „Patronatul Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania”, denumirea prescurtata fiind „Patronatul A.N.A.T.”

(2) Denumirea organizatiei va fi inscrisa in toate documentele si actele emise de aceasta, la care se adauga sediul social, numarul de inregistrare in Registrul Persoanelor Juridice fara Scop Patrimonial si, dupa caz, codul de inregistrare fiscala si contul bancar.

(3) Asociatia patronala va avea marca, respectiv sigla si sigiliul proprii, preluand elementele figurative din sigla A.N.A.T.

Art.3. (1) Sediul social al Patronatului A.N.A.T. este in Mun. BUCUREŞTI,  SECTORUL 3, str. Turturelelor, nr. 11A, etaj 3, modul 1-2, cod poștal: 030881.

(2) Patronatul isi poate deschide filiale in teritoriu, cu sau fara personalitate juridica.

(2) Patronatul A.N.A.T. se poate constitui in uniuni, federatii, confederatii sau in alte structuri asociative.

Art.4. Durata de functionare a patronatului este nelimitata, incepand cu data inregistrarii modificarii statutului A.N.A.T. in Registrul patronatelor, aflat la grefa Judecatoriei Sect.1.

Art.5. Scopul asociatiei patronale:

Patronatul A.N.A.T. are ca scop reprezentarea, identificarea, promovarea, sustinerea si apararea sistematica si unitara a intereselor economice, profesionale, tehnice si juridice ale membrilor organizatiei in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in plan national si international.
Art.6. Obiectul de activitate:

In vederea indeplinirii scopului propus, Patronatul A.N.A.T. are urmatorul obiect de activitate:
a) reprezinta, promoveaza, apara si sustine interesele economice, tehnice, profesionale si juridice ale membrilor sai, sustinand libertatea de actiune a acestora in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;

b) promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membri;

c) initiaza programe de dezvoltare a afacerilor, fiind consultate de Guvern la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare si cooperare economica si participa in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana;

d) desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile tripartite de conducere si de dialog social;

e) informeaza opinia publica si institutiile statului asupra problemelor, dezideratelor si revendicarilor patronatului;

f) asigura pentru membrii sai informatii, facilitarea de relatii intre acestia, precum si cu alte organizatii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanta si asistenta de specialitate, inclusiv in domeniul formarii fortei de munca;

g) acorda ajutor si credit mutual membrilor sai;

h) sustine initiative legislative si propune reglementari tehnico-administrative necesare mentinerii si dezvoltarii activitatii patronale, consolidarii structurilor tripartite de conducere si de dialog social, precum si drepturilor profesionale ale membrilor;

i) combate prejudiciile cauzate membrilor, prin aplicarea abuziva a unor prevederi legale scoase din context sau a unor masuri administrative, precum si fenomenele de concurenta neloiala;

j) incurajeaza invatamantul profesional si contribuie la cresterea nivelului de calificare profesionala in turism, prin dezvoltarea de activitati de formare, evaluare si certificare de personal;

k) vegheaza ca activitatea in domeniul turismului sa fie exercitata numai de persoane fizice sau juridice care poseda licenta de turism eliberata de organele legale;

l) sustine, prin reprezentantii sai alesi de Adunarea Generala, interesele membrilor si ale turismului in general fata de institutiile statului si fata de celelalte organisme cu atributii in domeniu;

m) exercita atributiile stabilite de lege si de prezentul Statut, direct si prin Consiliile Regionale ale Patronalului A.N.A.T;

n) activeaza in organismele si in comisiile autoritatilor de profil ale statului pentru acordarea, refuzul, retragerea sau suspendarea autorizatiilor/licentelor agentiilor de turism;

o) sprijina si faciliteaza legaturile intre membrii organizatiei, precum si intre acestia si reprezentantii autoritatilor publice, pentru rezolvarea problemelor privind evidenta contabila, impozitarea, problemele sociale, aplicarea legislatiei, promovarea turistica etc.;

p) organizeaza o Comisie de Etica Profesionala care sa medieze eventualele neintelegeri ce pot aparea intre membri si alte probleme de interes general;

q) apara si promoveaza profesiile: agent de turism, ghid de turism, agent de ticketing etc. pe langa organizatiile si institutiile de invatamant nationale, precum si pe langa organizatiile internationale de profil;

r) organizeaza stagii si seminarii de perfectionare profesionala a membrilor sai in tara si in strainatate;

s) asigura editarea si tiparirea publicatiilor de specialitate, a lucrarilor de sinteza, a studiilor documentare etc. din domeniul sau de activitate;

t) infiinteaza si administreaza, in interesul membrilor sai, unitati de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii patronale, unitati economico-sociale, comerciale, precum si banca proprie pentru operatiuni financiare in lei si in valuta;

u) sprijina membrii in realizarea tuturor obiectivelor mentionate in prezentul statut, precum si a celor prevazute de actele normative in vigoare, fara sa se implice in politica comerciala a membrilor sai;

v) reprezinta membrii sai in asociatiile si forurile Uniunii Europene si in alte organisme internationale si interne in domeniu.

Art.7. (1) Patrimoniul asociatiei Patronatul A.N.A.T. il constituie patrimoniul Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania, care ramane organizatiei, ca urmare a modificarii statutului A.N.A.T.

(2) Activul patrimonial al asociatiei il constituie, la momentul ulterior aprobarii prezentului act aditional la statutul A.N.A.T., in cadrul Adunarii Generale Extraordinare, din data de 14.12.2005, suma totala de 934.640, 71 RON, conform raportului de certificare a situatiilor financiare simplificate pe exercitiul financiar al anului fiscal 2005 – nr.93/08.02.2006, emis de Comisia de audit a A.N.A.T.

(3) Patrimoniul organizatiei este indivizibil si netransmisibil pe toata durata functionarii Patronatului A.N.A.T.

(4) La admiterea in organizatie, fiecare nou membru va plati o taxa de aderare, al carei cuantum va fi stabilit si actualizat de Adunarea Generala.

(5) Ulterior inscrierii, fiecare membru va plati o cotizatie anuala, stabilita in fiecare an de Adunarea Generala Ordinara; cotizatia se va plati pana la data stabilita de Consiliul Director. Membrii care se vor inscrie dupa data stabilita de Consiliul Director vor plati pe langa taxa de aderare si cotizatia calculata in cote procentuale trimestriale, pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului.

Art.8. (1) Sursele de finantare ale patronatului sunt: taxele de aderare (inscriere), cotizatiile anuale si alte taxe, donatii si sponsorizari legale, publicitate, dobanzile bancare, participari in societati comerciale, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, resurse obtinute prin participarea la programe de finantare nationale si internationale, precum si alte surse legale aprobate de organele de conducere.

(2) Veniturile, excedentele si fondurile de orice fel nu se pot restitui sau distribui sub nici o forma membrilor organizatiei, ci se vor intrebuinta exclusiv pentru realizarea obiectivelor si scopului organizatiei, prevazute in prezentul Statut.

Art.9. Cheltuielile Patronatului A.N.A.T. se efectueaza pentru urmatoarele operatiuni:
a. taxe de inscriere si cotizatii la organisme nationale si internationale;

b. chirii pentru sediu sau cumparare sediu, pentru lucrarile Adunarilor Generale, precum si cheltuielile curente;

c. sponsorizari;

d. salariile, indemnizatiile pentru personalul angajat in cadrul aparatului tehnic al Patronatului A.N.A.T. si celelalte obligatii fata de stat, care decurg din aceste plati;

e. deplasarea la actiuni in interesul Patronatului A.N.A.T.;

f. varsaminte pentru bugetul Consiliilor Regionale pentru cheltuieli care depasesc bugetul acestora din resurse proprii;

g. cheltuieli in limita prevederilor bugetare aprobate de Adunarea Generala, stabilite de Consiliul Director sau de Biroul Executiv, Presedinte ori Secretar General, in limitele valorice aprobate de Consiliul Director pentru fiecare organ de conducere in parte.

Art.10. Sursele de finantare, capitolele de cheltuieli, precum si cuantumul acestora sunt cuprinse in bugetul previzionat al Patronatului A.N.A.T., care se aproba de Adunarea Generala, anual.

Art.11. (1) Poate fi membru al organizatiei orice persoana juridica autorizata care:

 • recunoaste si se obliga sa respecte prezentul Statut si Regulamentul de Organizare si Functionare al organizatiei;
 • se obliga sa nu prejudicieze interesele si bunul renume al Patronatului ANAT;
 • se obliga sa raspunda in fata celorlalti membri, in masura in care opiniile, atitudinile sau faptele sale lezeaza obiectivele organizatiei;

(2) Organizatia este formata din:

 1. membri de onoare;
 2. membri activi: societati comerciale care au in administrare agentii de turism autorizate, posesoare de licente de turism in Uniunea Europeana si filiale/puncte de lucru ale acestora, care achita cotizatia la nivel de membru activ pentru fiecare filiala/punct de lucru;
 3. membri asociati: entitati din domeniul turismului: birouri de turism, companii aeriene si alte companii de transport, firme rent-a-car, retele hoteliere si de restaurante, edituri, sisteme de rezervari, fundatii/asociatii din domeniul turismului, institutii financiare care finanteaza activitati din domeniul turismului, institutii de cercetare-dezvoltare, etc., precum si orice alte persoane juridice care recunosc prevederile prezentului Statut, doresc sa adere la acesta si sa participe la realizarea scopului si a obiectivelor “Patronatului A.N.A.T.”
 4. membrii de proba: societati comerciale care au in administratie agentii de turism autorizate, posesoare de licente de turism in Uniunea Europeana si desfasoara o activitate pe piata serviciilor de turism de pana la un an de zile.

(3) Calitatea de membru de onoare al patronatului se acorda de Adunarea Generala, la propunerea Consiliului Director, oricarei persoane fizice care, prin activitatile sale, a adus o contributie importanta la promovarea scopurilor patronatului, precum si la consolidarea organizatiei.

(4) Membrii de onoare sunt scutiti de plata taxei de inscriere si de plata cotizatiilor.

(5) Calitatea de membru de proba al  patronatului se acorda persoanei juridice, care solicita sa fie acceptata ca membru in asociatie si desfasoara o activitate pe piata serviciilor de turism de pana la un an de zile.

(6) Perioada de proba dureaza un an de zile de la data acceptarii in asociatie.

(7) La admiterea in perioada de proba, solicitantul va achita 100% din cotizatie, fara insa sa achite taxa de admitere in asociatie.

(8) In timpul perioadei de proba, membrul respectiv  va beneficia de toate drepturile acordate membrilor de onoare si asociati.

(9) Dupa un an, membrul de proba fie va lua decizia de a deveni membru ANAT activ sau asociat, fie va parasi asociatia.

(10) Membrul de proba va depune o cerere definitiva de aderare insotita de recomandari de la doi membrii ANAT, in cazul in care decide ca doreste sa  devina membru activ sau asociat.

(11) Dupa admiterea ca membru activ sau asociat, acesta va achita taxa de admitere in asociatie si restul de pana la 100% cotizatie pe anul in curs.

(12) Pentru reglementarea detaliata a conduitei membrilor patronatului A.N.A.T., Consiliul Director va elabora si aproba Codul de Etica Profesionala, care va fi parte integranta din prezentul Statut.

Art.12. (1) Admiterea in Patronatul A.N.A.T. se face pe baza unei cereri de aderare adresate presedintelui, care o va supune spre analiza, dezbatere si aprobare Consiliului Director (intre sedinte, consultarea se poate face si pe cale electronica) in care trebuie sa se specifice: calitatea, baza legala de functionare, exprimarea adeziunii la principiile cuprinse in prezentul Statut, in Regulamentul de Organizare si Functionare al organizatiei, precum si in Codul de etica profesionala, adresa si titularul responsabil de activitate, declaratia cu privire la agentiile de turism pe care societatea le are in administrare, exprimarea adeziunii la Consiliile Regionale ale patronatului si sa aduca referinte de la doi membri ai patronatului.

(2) Consiliul Director are obligatia ca la prima Adunare Generala sa prezinte un raport asupra cererilor de aderare respinse, iar aceasta din urma va confirma sau va infirma hotararea Consiliului Director.

(3) In cazul respingerii cererii, si dupa validarea raportului prezentat de Consiliul Director, hotararea Consiliului Director se comunica in scris, motivat, solicitantului, care poate reveni ulterior cu o noua cerere de aderare, dupa indeplinirea conditiilor statutare.

Art.13. (1) Suspendarea membrilor asociatiei patronale poate fi decisa de Consiliul Director, cu cel putin 2/3 din numarul membrilor acestuia, in cazul incalcarii prevederilor articolului 17 din prezentul statut. Hotararea de suspendare se va lua numai motivat si durata suspendarii nu poate depasi data viitoarei intalniri a Adunarii Generale.

(2) Membrii asociatiei in privinta carora s-a declarat insolventa, se suspenda in mod automat pana la data viitoarei sedinte a Consiliului Director.
Art.14. (1) Calitatea de membru al Patronatului A.N.A.T. se pierde astfel:

 1. Prin retragere, adusa la cunostinta Presedintelui patronatului de membrul in cauza, prin scrisoare recomandata, cu minimum 6 luni inainte de data intrarii in vigoare a deciziei de retragere, pentru membri si cu minim o luna inainte de data intrarii in vigoare a deciziei de retragere pentru membrii de proba si filialele/punctele de lucru inscrise in asociatie.
 2. Prin declararea falimentului sau reorganizarii societatii comerciale sau prin deces al membrilor de onoare, daca succesorii nu solicita inscrierea in patronatul A.N.A.T.
 3. Prin excludere, la propunerea Comisiei de Etica pe baza hotararii Consiliului Director, adoptate cu cel putin 2/3 din voturi. Excluderea poate interveni in urmatoarele situatii:

a) producerea de prejudicii materiale si/sau morale organizatiei;

b) atingerea intereselor materiale si/sau imaginii celorlalti membri A.N.A.T.;

c) nerespectarea statutului patronatului si a hotararilor organelor de conducere ale organizatiei;

d) angajarea persoanei respective in activitati care contravin prevederilor statutare ale organizatiei;

e) neachitarea cotizatiei aprobata de Adunarea Generala la termenul stabilit de Consiliul Director, dupa transmiterea a doua somatii;

f) condamnarea patronului, respectiv administratorului pentru fapte penale in cazul in care este asociat sau actionar unic, daca in urma unei hotarari judecatoresti a fost decazut din drepturi care vizeaza activitatea de turism.

(2) Hotararea Consiliului Director privind excluderea unui membru, conform conditiilor stipulate la alin. 1, punctul 3 din prezentul articol, se va lua la proxima sedinta a Consiliului Director.

(3) Prin retragere sau excludere, membrii in cauza nu pot avea nici un fel de pretentie la patrimoniul comun al patronatului, dar au obligatia platii cotizatiei pana la momentul iesirii din organizatie.

(4) Impotriva hotararii Consiliului Director de excludere din patronat, membrul poate face contestatie la Adunarea Generala in termen de 30 de zile de la data excluderii, contestatia urmand a fi solutionata de catre Adunarea Generala. Decizia finala a Adunării Generale se va comunica membrului in cauza prin scrisoare recomandata. După luarea deciziei de excludere de către Consiliul Director, membrul devine inactiv, nu mai are nici un drept si nici o obligaţie fata de statut.
Art.15. Membrii retrasi, suspendati sau exclusi sunt tinuti de obligatia platii cotizatiilor restante pe trimestrele aferente perioadei in care a operat retragerea, suspendarea sau excluderea.

Art.16. Membrii Patronatului A.N.A.T. au urmatoarele drepturi:

(1) Membri activi ai Patronatului A.N.A.T. au urmatoarele drepturi:

 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, administrare si control ale Patronatului A.N.A.T.;
 • sa participe cu drept de vot la lucrarile Adunarilor Generale;
 • sa fie consultati la initierea/modificarea de acte normative;
 • sa primeasca toate informatiile pe care le detine Patronatul A.N.A.T. din punct de vedere fiscal, comercial, vamal, bancar, valutar, juridic, tehnic si managerial;
 • sa solicite si sa primeasca consultanta privind desfasurarea activitatii de turism;
 • sa apara in Catalogul A.N.A.T.;
 • sa participe cu drepturi egale la actiunile organizatiei;
 • sa initieze, sa propuna si sa organizeze actiuni in conformitate cu prezentul statut, cu aprobarea organelor de conducere, dupa caz;
 • sa beneficieze de actiunile intreprinse de organizatia patronala in folosul membrilor sai;
 • sa aiba acces la baza de date si la intregul sistem de servicii, avantaje si facilitati pe care le asigura organizatia patronala, in mod gratuit sau in urma achitarii unor taxe de serviciu, pentru servicii speciale, conform deciziei Consiliului Director.

(2) Membri de onoare, asociati si de proba ai Patronatului A.N.A.T. au urmatoarele drepturi:

 • sa participe cu drept de vot consultativ la lucrarile Adunarii Generale;
 • sa fie consultati la initierea/modificarea de acte normative;
 • sa primeasca toate informatiile pe care le detine Patronatul A.N.A.T. din punct de vedere fiscal, comercial, vamal, bancar, valutar, juridic, tehnic si managerial;
 • sa solicite si sa primeasca consultanta privind desfasurarea activitatii de turism;
 • sa apara in Catalogul A.N.A.T.;
 • sa participe cu drepturi egale la actiunile organizatiei;
 • sa initieze, sa propuna si sa organizeze actiuni in conformitate cu prezentul statut, cu aprobarea organelor de conducere, dupa caz;
 • sa beneficieze de actiunile intreprinse de organizatia patronala in folosul membrilor sai;
 • sa aiba acces la baza de date si la intregul sistem de servicii, avantaje si facilitati pe care le asigura organizatia patronala, in mod gratuit sau in urma achitarii unor taxe de serviciu, pentru servicii speciale, conform deciziei Consiliului Director.

Art.17. (1) Membrii organizatiei au urmatoarele obligatii:

 • sa respecte prevederile Statutului, ale Regulamentului de Organizare si Functionare al organizatiei, ale Codului de etica profesionala, precum si hotararile organelor de conducere ale Patronatului A.N.A.T.;
 • sa achite cotizatiile de membru in cuantumul fixat de Adunarea Generala;
 • sa contribuie prin activitatea lor la realizarea scopului si a obiectivelor propuse de organizatie;
 • sa apere si sa promoveze interesele organizatiei in relatiile cu autoritatile publice centrale si locale si cu alte organizatii din tara si din strainatate;
 • sa evite orice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indirect imaginea publica a organizatiei, scopul si obiectivele propuse de aceasta;

(2) Membrii organizatiei au fata de agentiile membre ale asociatiei patronale urmatoarele obligatii:

 • sa se abtina de la orice act contrar unei activitati comerciale exercitate cu buna credinta, prin care s-ar tinde sa se sustraga clientela unei alte agentii si sa stirbeasca credibilitatea sau capacitatea concurentiala a unei alte agentii;
 • sa nu creeze confuzie intre persoane sau membrii, prin orice mijloace ca de exemplu: asemanarea in denumire, sedii, denumirea unor programe de excursii sau sejur si publicitate comerciala;
 • sa nu raspandeasca intentionat zvonuri sau informatii eronate despre membri sau despre programele concurentilor;
 • sa nu atraga prin mijloace ilegale personalul de la alti membri;
 • sa nu denigreze public un alt membru al Patronatului A.N.A.T si sa evite orice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indirect imaginea publica a celorlalti membri;
 • sa respecte etica profesionala si contractele de afaceri incheiate cu alti membri ANAT;
 • sa apere interesele turistilor sai si a revanzatorilor, avand ca prim obiectiv siguranta acestora si deservirea lor in conditii optime;
 • sa apere interesele breslei si imaginea organizatiei;
 • sa anunte orice modificare de sediu, coordonate, conducere sau orice alt criteriu care a stat la baza primirii in patronat, in termen de cel mult 30 de zile de la modificare;

Art.18. Patronatul A.N.A.T. poate avea Presedinte de onoare ales de Adunarea Generala cu drept de vot consultativ. Presedintele de onoare poate fi ales pe viata.

Art.19. Organele asociatiei patronale sunt urmatoarele:

A. Organele de conducere, in ordine ierarhica sunt urmatoarele:

 1. Adunarea Generala
 2. Consiliul Director
 3. Biroul Executiv al Consiliului Director
 4. Presedintele

B. Presedintele de onoare

C. Secretarul GeneraL

D. Consiliile Regionale

E. Comisiile de specialitate

F. Comisia de cenzori

G. Aparatul tehnic al Patronatului A.N.A.T., condus de Secretarul General
Art.20. Organele de conducere sunt formate din persoane fizice, care sunt mandatate sa reprezinte, conform legii, societatea comerciala membra a organizatiei patronale.

Art.21. (1) Membrii organelor de conducere ale Patronatului A.N.A.T. trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a. sa detina brevet de turism;

b. sa aiba calitatea de actionar / asociat ori imputernicit de actionariatul persoanei juridice membre a patronatului, in cadrul persoanei juridice membre a asociatiei patronale;

c. sa aiba functie de conducere in cadrul societatii membre sau sa fie in relatii de manageriat cu aceasta;

d. sa aiba vechime de minim 2 ani in organizatie;

e. sa nu fi fost suspendat conform art. 13 din prezentul statut.

(2) Candidatii la functia de Presedinte trebuie sa prezinte un program, propuneri de strategie si un buget aferent acestuia, in concordanta cu politica si obiectivele generale ale patronatului.

Art.22. Sedintele organelor de conducere sunt prezidate de Presedinte sau Secretarul General, iar in lipsa acestora, de un membru al Biroului Executiv sau al Consiliului Director, desemnat de votul majoritar al membrilor Consiliului Director/ Biroului Executiv, dupa caz.

 1. ADUNAREA GENERALA

Art.23. (1) Adunarea Generala este organul suprem de conducere al organizatiei patronale, fiind alcatuita din totalitatea membrilor organizatiei.

(2) Adunarea Generala ia decizii ce angajeaza toti membri, chiar daca sunt absenti de la sedinta Adunarii Generale sau se opun hotararilor luate in cadrul acesteia.

(3) Votul este nominal si netransmisibil. Dreptul de vot in Adunarea Generala a organizatiei il au reprezentatii legali ai societatilor comerciale membre ale Patronatului A.N.A.T. sau persoane angajate cu responsabilitati in domeniul activitatii de turism in cadrul acelor societati de turism, desemnate prin imputernicire scrisa de catre conducerea respectivelor societati, membre in organizatie.

Art.24. (1) Adunarea Generala Ordinara se convoaca o data pe an de Consiliul Director al Patronatului A.N.A.T., in cursul semestrului I al anului urmator, dupa incheierea exercitiului financiar, cu 30 de zile inainte de data fixata, cu specificarea locului, orei si a ordinii de zi.

(2) Adunarea Generala de alegeri se convoaca cu minimum 45 de zile inainte de data alegerilor, cu termen de depunere a candidaturilor, de 30 de zile, inainte de data fixata, atat pentru Presedinte, cat si pentru membrii Consiliului Director.

Art.25. Atributiile Adunarii Generale Ordinare sunt urmatoarele:

 • aprobarea statutului Patronatului A.N.A.T. si a modificarilor acestuia, propuse de Consiliul Director sau de cel putin 10% din membrii A.N.A.T.;
 • stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Patronatului A.N.A.T.;
 • aprobarea raportului anual asupra activitatii organizatiei;
 • aprobarea exercitiului financiar si de descarcare de mandatul de gestiune al membrilor Consiliului Director;
 • aprobarea cotizatiilor anuale ale membrilor.;
 • aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • alegerea presedintelui pe durata de 2 ani si revocarea acestuia;
 • alegerea membrilor Consiliului Director pe durata de 2 ani si revocarea acestora;
 • alegerea Presedintelui de onoare – personalitate cu merite deosebite in promovarea si sprijinirea organizatiei, precum si a turismului din Romania;
 • alegerea si revocarea membrilor Comisiei de cenzori sau a unui audit financiar extern;
 • aprobarea dizolvarii ori a lichidarii asociatiei patronale;
 • adoptarea Regulamentului de Organizare si Functionare al asociatiei patronale;
 • exercitarea dreptului de control asupra Consiliului Director si asupra Comisiei de cenzori sau a auditului financiar extern;
 • delegarea Consiliului Director cu atributii de modificare si adoptare a Regulamentului de organizare si functionare al asociatiei patronale, atunci cand evolutia organizatiei si situatia interna sau externa impun acest lucru, cu supunerea spre aprobare a respectivelor modificari la urmatoarea sedinta a Adunarii Generale;
 • orice alte atributii prevazute in statut si in lege.

Art.26. Adunarea Generala Extraordinara a Patronatului A.N.A.T. se convoaca de Consiliul Director sau de 1/3 din membrii activi, in baza unei cereri insotite de un raport in care se expun motivele, prin grija Secretarului General.

Art.27. Atributiile Adunarii Generale Extraordinare sunt urmatoarele:

a. modificarea Statutului Patronatului A.N.A.T.;

b. adoptarea unor masuri urgente care sunt de competenta Adunarii Generale Ordinare.

Art.28.Lucrarile Adunarilor Generale sunt prezidate de catre Presedintele Patronatului A.N.A.T. sau de un prim vicepresedinte ori un vicepresedinte desemnat de Presedinte ori de Secretarul General al organizatiei.

Art.29. (1) Se considera valabil reunita Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara, dupa verificarea indeplinirii procedurii de convocare stabilite la art. 24, 26 si 31 din Statut, cu participarea la vot a minimum 10 % din membrii Patronatului A.N.A.T.

(2) In cazul in care nu se intruneste Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara din lipsa de cvorum, se va face o noua convocare, dupa cel putin 15 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, cu aceeasi ordine de zi, imputernicirea la care se refera art. 23 alin.3 ramanand valabila. In acest caz, Adunarea Generala delibereaza valabil, indiferent de numarul membrilor prezenti.

(3) Adunarea Generala Ordinara, Extraordinara ia hotarari valabile cu majoritatea simpla a voturilor valabil exprimate de catre cei prezenti fizic la adunare, cat si a voturilor primite prin posta (prin scrisori cu confirmare de primire), exprimate electronic in condiţiile legii, prin delegat, de la membrii cu drept de vot aflati in imposibilitatea de a se prezenta la adunarea generala.

(4) Pentru a putea da posibilitatea tuturor membrilor sa-si exprime dreptul de vot chiar si in conditiile imposibilitatii prezentarii la adunare, cu minimum 15 zile inainte de data desfasurarii Adunarii Generale, prin grija Secretarului General, se vor transmite catre toti membrii, pe cale electronica, toate materialele ce vor fi prezentate la adunare, inclusiv modelul de buletin de vot care va fi tiparit de fiecare membru, completat, semnat si stampilat si transmis catre asociatie, prin una dintre caile mentionate la alineatul (3).

(5) Pentru ca un vot exprimat de catre un membru neparticipant la adunare sa fie luat in considerare, el trebuie sa ajunga la asociatie inainte de ziua Adunarii Generale, daca este trimis prin posta, electronic, sau in ziua Adunarii Generale, daca este transmis prin delegat.

(6) Voturile transmise prin delegat vor fi luate in considerare numai daca sunt depuse la secretariatul Adunarii Generale inainte de inceperea lucrarilor adunarii.

Art.30. La lucrarile Adunarilor Generale pot participa, in calitate de invitati, personalitati din cadrul / din afara profesiei de turism, in baza deciziei Consiliului Director al Patronatului A.N.A.T.

Art.31. (1) Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare se face prin posta, cu scrisoare recomandata sau prin fax ori posta electronica, cu confirmare de primire, prin grija Secretarului General al asociatiei patronale.

(2) Este considerata confirmare de primire in cazul convocarii pe cale electronica, transmiterea catre Executivul ANAT a unui mesaj electronic de confirmare de citire.

 1. CONSILIUL DIRECTOR

Art.32. (1) Organizatia este administrata de un Consiliu Director compus din minim 17 membri, maxim 25 membri.

(2) Intreaga activitate a membrilor sai trebuie sa se desfasoare intr-o deplina obiectivitate, fara amestecul intereselor personale, de grup sau al societatilor/institutiilor din care provin. La sedintele Consiliului Director pot participa invitati pe baza deciziei Biroului Executiv al Consiliului Director.

(3) Consiliul Director este constituit din:

I. 9 – 17 persoane alese de Adunarea Generala prin vot secret:

a. Presedintele patronatului A.N.A.T.;

b. 2 prim-vicepresedinti;

c. 4 vicepresedinti;

d. 2-10 membri;

II. 8 membri, Presedinti ai Consiliilor Regionale, care fac parte de drept din Consiliul Director;

(4) Adunarea Generala alege si maximum 8 membri supleanti. Acestia, in ordinea numarului de voturi, pot inlocui membrii alesi in Consiliul Director, care din diferite motive parasesc activitatea.

(5) Alegerile in cadrul Consiliului Director al organizatiei se efectueaza de catre Adunarea Generala si anume:

a. se aleg 8 – 16 membri ai Consiliului Director;

b. se alege Presedintele Patronatului;

(6) Prim-vicepresedintii si vicepresedintii Consiliului Director se aleg de catre Adunarea Generala in functie de numarul de voturi obtinute, din numarul total de candidati pentru Consiliul Director, plus candidaturile depuse de catre  Presedintii Consiliilor Regionale in cazul in care acestia doresc sa candideze pentru functiile de prim-vicepresedinti si vicepresedinti ai Consiliului Direcotr, in termenul prevazut de prezentul Statut.

(7) Prim-vicepresedintii Consiliilor Regionale au calitatea de membri supleanti in cadrul Consiliului Director si inlocuiesc de drept Presedintii Consiliilor Regionale din care fac parte, daca acestia din diferite motive parasesc activitatea.

(8) Activitatea Consiliului Director este statutara si legala, daca pe perioada mandatului sau, numarul membrilor acestuia se reduce din diferite motive la minim 17. Daca din diferite motive numarul de membri ai Consiliului Director in perioada unui mandat se reduce  la mai putin de 17 membri, se vor efectua alegeri anticipate.

(9) Angajatul imputernicit de actionariatul persoanei juridice membre a patronatului, ales in Consiliul Director, isi pierde aceasta calitate in cazul in care din diferite motive imputernicirea ii este anulata sau retrasa de catre actionariatul persoanei juridice membre sau in cazul desfacerii contractului de munca incheiat cu persoana juridica membra.

Art.33. Durata mandatului Consiliului Director este de 2 ani.

Art.34. Metodologia alegerii Consiliului Director este urmatoarea:

1. Candidatii trebuie sa dovedeasca indeplinirea conditiilor impuse la art. 21;

2. Candidatii vor trebui sa depuna la secretariatul organizatiei, cu minimum 30 zile inaintea sedintei de alegeri, curriculum vitae, insotit de motivatia candidaturii, care sa cuprinda obiective si termen de realizare a acestora.

3. Presedintii Consiliilor Regionale alesi prin vot de catre membrii regiunii, in baza procesului verbal al sedintei de alegeri zonale pe care o reprezinta, fac parte de drept din Consiliul Director.

4. Presedintele de onoare, ales de Adunarea Generala, poate participa la sedintele Consiliului Director, cu drept de vot consultativ.

5. Restul membrilor Consiliului Director se alege de Adunarea Generala prin vot secret.

6. Numirea in functiile de prim-vicepresedinte si vicepresedinte a membrilor din Consiliul Director   se  face in ordinea numarului de voturi obtinut  prin vot secret de fiecare candidat.

Art.35. (1) In caz de demisie, deces, excludere sau alt caz de pierdere a statutului de membru al Patronatului A.N.A.T. pentru unii dintre membrii Consiliului Director, cat si in cazul prevazut la art. 32, alin. (9) din prezentul Statut, acestia sunt inlocuiti de membrii supleanti.

(2) In caz de demisie, deces, excludere sau alt caz de pierdere a statutului de membru al Patronatului A.N.A.T. pentru Presedintii Consiliilor Regionale, acestia sunt inlocuiti de drept de prim-vicepresedintii Consiliilor Regionale.

(3) In caz de demisie, deces, excludere sau alt caz de pierdere a statutului de membru al Patronatului A.N.A.T. pentru Președintele Patronatului A.N.A.T., cât şi în cazul prevăzut la art. 32, alin. (9) din prezentul Statut, acesta este înlocuit de drept pana la încheierea mandatului de unul din prim-vicepreședinți sau vicepreședinți ai Patronatului ANAT, în ordinea numărului de voturi obținute.

Art.36. (1) La sedintele Consiliului Director este obligatorie prezenta a minim 50% + 1 din membri.

(2) Sunt interzise delegarile si imputernicirile in cadrul Consiliului Director, cu exceptia Presedintilor de regiuni care pot fi reprezentati de drept de catre prim-vicepresedintii Consiliilor sale regionale sau respectiv pot sa imputerniceasca in scris un vicepresedinte din Consiliul regiunii.

(3) Pentru absentarea nemotivata la 2 sedinte pe an ale Consiliului Director, membrul in cauza isi pierde calitatea de membru al Consiliului Director si locul lui este luat de un membru supleant cu cele mai multe voturi obtinute.

Art.37. Presedintele Consiliului Director este presedintele Patronatului A.N.A.T Hotararile Consiliului Director se iau cu majoritate simpla de voturi, votul presedintelui fiind preponderent in caz de paritate de voturi.

Art.38. Atributiile Consiliului Director sunt urmatoarele:

 1. prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executia bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor organizatiei;
 2. presedintele sau secretarul general are obligatia convocarii Consiliului Director o data pe trimestru si ori de cate ori este necesar, la cererea Biroului Executiv;
 3. vegheaza ca Biroul Executiv sa duca la indeplinire hotararile Adunarii Generale;
 4. analizeaza stadiul rezolvarii hotararilor Adunarii Generale;
 5. nominalizeaza si aproba componenta comisiilor de specialitate;
 6. propune Adunarii Generale nivelul taxelor de inscriere, al cotizatiilor anuale si al altor surse de finantare a Patronatului A.N.A.T;
 7. admite noi membri in Patronatul A.N.A.T;
 8. propune Adunarii Generale excluderea din organizatie a membrilor care nu si-au achitat cotizatia pe anul precedent;
 9. suspenda membrii Consiliului Director pentru 3 absente/an nemotivate si comunica inlocuirea acestora cu membrii supleanti conform numarului de voturi;
 10. stabileste data urmatorului Consiliu Director odata cu incheierea sedintei precedente;
 11. sanctioneaza membrii care aduc prejudicii imaginii asociatiei patronale si membrii care nu respecta hotararile luate in cadrul Consiliului Director;
 12. da avertisment si apoi, daca este cazul, aplica sanctiuni pentru membrii care sunt subiectul unor reclamatii (chiar in lipsa unei hotarari judecatoresti definitive), deoarece se afecteaza imaginea Patronatului A.N.A.T in Romania si in strainatate;
 13. propune Adunarii Generale aderarea Patronatului A.N.A.T la organisme interne si internationale;
 14. aproba Codul de etica profesionala al membrilor Patronatului ANAT;
 15. aproba organigrama Aparatului tehnic;
 16. indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala;
 17. intreaga activitate a membrilor trebuie sa se desfasoare in conditii obiective, fara amestecul intereselor personale sau de grup.
 18. stabileste termenul de plata al cotizatiei
 19. numeste Secretarul General cu o majoritate calificata de 2/3 din voturile membrilor si aproba atributiile acestuia
 20. poate suspenda Presedintele cu 2/3 din voturile membrilor . Suspendarea Presedintelui se poate face numai in cazul in care Presedintele incalca prevederile statutului sau hotararile Adunarii Generale sau ale Consiliului Director.
 21. hotaraste indemnizatia administratorilor din societatile comerciale in care asociatia detine capital majoritar, in functie de rezultztele financiare obtinute de respectivele societati.
 22. aproba buget pentru Regiuni, numai pe baza de proiecte depuse.
 23. elaboreaza si aproba Regulamentul de Desfasurare a alegerilor in cadrul Patronatului A.N.A.T.;
 24. modifica si adopta Regulamentul de organizare si functionare al asociatiei patronale, atunci cand evolutia organizatiei impune acest lucru;
 25. selectează membrii comisiei de cenzori;
 26. in limitele stabilite de art. 32 din prezentul Statut, propune Adunarii Generale spre aprobare numarul de membri ai Consiliului Director pentru urmatorul mandat;
 27. imputerniceste membrii Consiliului Director, membrii organizatiei sau ai executivului sa reprezinte interesele Patronatului A.N.A.T in fata tertelor persoane;
 28. hotaraste schimbarea sediului social;
 29. alege Presedintele Patronatului A.N.A.T. din cadrul membrilor Consiliului Director alesi pentru noul mandat, daca in termenii prevazuti la art.24 alin. 2) si art. 34 p. 2 din prezentul statut nu s-a depus nici o condidatura pentru functia de Presedinte sau in cazul in care candidatul pentru functia de Presedinte nu intruneste numarul de voturi necesare, conform art. 47 alin. 6) din prezentul statut.

Art.39. Consiliul Director poate sa delege o parte din atributiile sale secretarului general, unui membru al Biroului Executiv, cu precadere presedintelui, prim-vicepresedintilor, vicepresedintilor, pentru a exercita atributiile stabilite de Adunarea Generala. De asemenea, Presedintele poate sa delege o parte din atributiile sale prim-vicepresedintilor, vicepresedintilor, secretarului general sau altor membri din Consiliul Director.

Art.40. Consiliul Director raspunde in bloc si in solidar pentru angajamentele contractate in numele asociatiei patronale. Membrii Consiliului Director nu sunt responsabili in mod individual pentru aceste angajamente.

 1. BIROUL EXECUTIV

Art.41. Biroul Executiv este desemnat dintre membrii Consiliului Director alesi de Adunarea Generala, in functie de numarul de voturi obtinute si este alcatuit din:

1 presedinte;

2 prim-vicepresedinti;

4 vicepresedinti;

Art.42. Durata mandatului Biroului Executiv este de 2 ani.

Art.43. La sedintele Biroului Executiv este obligatorie prezenta majoritatii simple a membrilor. Sunt interzise delegarile si imputernicirile in cadrul Biroului Executiv.

Art.44. Hotararile Biroului Executiv se iau cu majoritate simpla de voturi, votul presedintelui fiind preponderent in caz de paritate de voturi.

Art.45. Atributiile Biroului Executiv sunt urmatoarele :

 1. se reuneste in sedinta cel putin o data / trimestru si ori de cate ori este nevoie;
 2. duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director;
 3. organizeaza sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului Director,
 4. aproba angajarea personalului din aparatul tehnic al organizatiei, propus de Secretarul General, in limita organigramei aprobate de Consiliul Director;
 5. aproba salariile si alte stimulente pentru personalul angajat in cadrul aparatului tehnic al organizatiei, propuse de Secretarul General;
 6. aproba fisa postului pentru fiecare angajat in cadrul aparatului tehnic al organizatiei, propusa de Secretarul General;
 7. urmareste derularea actiunilor judecatoresti in care este implicata organizatia patronala;
 8. prezinta in fata Consiliului Director rapoarte de activitate;
 9. aproba conferintele de presa la solicitarea secretarului general sau a unui membru al organelor de conducere.

Art.46. Documentele prin care se utilizeaza toate fondurile asociatiei patronale trebuie sa aiba 2 semnaturi si anume: presedintele sau secretarul general prima semnatura si persoana desemnata de presedinte din cadrul aparatului tehnic – a doua semnatura. Acestia au drept de semnatura pentru a dispune de utilizarea fondurilor organizatiei, in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala.

 1. PRESEDINTELE

Art.47. (1) Durata mandatului presedintelui Patronatului A.N.A.T. este de 2 ani. Presedintele poate fi reales pe o perioada de cel mult 2 legislaturi succesive.

(2) Candidatii la functia de Presedinte trebuie sa prezinte un program pentru mandatul de 2 ani, propuneri de strategie si un buget aferent acestuia, in concordanta cu politica si obiectivele generale ale patronatului.

(3) Orice membru activ ANAT isi poate depune candidatura pentru functia de Presedinte.

(4) Presedintele Patronatului A.N.A.T. se alege de Adunarea Generala, prin vot secret, dintre candidatii desemnati de Consiliul Director sau autopropusi, pe lista separata de candidatura, dintre candidatii care au obtinut cel mai mare numar de voturi.

(5) In situatia in care un candidat nu obtine o majoritate de 50% + 1, se va recurge la balotaj intre primii 2 clasati in functie de numarul de voturi.

(6) In situatia in care nu s-a depus nici o condidatura pentru functia de Presedinte, in termenii prevazuti la art.24 alin 2) si art. 34 p. 2 din prezentul statut sau candidatul pentru functia de Presedinte nu obtine o majoritate de 50% + 1, Consiliul Director alege Presedintele Patronatului A.N.A.T. din cadrul membrilor sai, alesi pentru noul mandat de catre Adunarea Generala.

(7) Presedintele ANAT face parte de drept din Consiliul Director si este Presedinte al Biroului Executiv si al Consiliului Director.

(8) In exercitarea functiei sale, Presedintele organizatiei indeplineste urmatoarele atributii:

 • urmareste indeplinirea hotararilor organelor de conducere ale organizatiei, precum si indeplinirea propriului program pentru care a fost ales;
 • poate prezida sedintele Adunarii Generale, ale Consiliului Director si ale Biroului Executiv;
 • poate reprezenta organizatia in fata autoritatilor statului, in justitie si fata de terte persoane, in plan intern si international;
 • poate angaja organizatia ca persoana juridica, in raporturile patrimoniale si nepatrimoniale cu alte persoane fizice sau juridice, in limitele hotararilor Adunarii Generale / Consiliului Director/ Biroului Executiv;
 • poate delega competenta de a reprezenta Patronatul A.N.A.T la manifestarile unde prezenta profesiei de turism contribuie la cresterea prestigiului acesteia si a membrilor;
 • poate sa delege atributii de reprezentare Presedintelui de onoare;
 • acorda calitatea de membru de onoare al Patronatului A.N.A.T., in baza aprobarii Adunarii Generale;
 • participa la conferintele de presa
 • angajeaza secretarul general, numit de Consiliul Director in conditiile art. 48 alin. 1.

(9) Presedintele poate fi revocat din functie pe durata mandatului sau de catre Adunarea Generala, cu votul majoritatii membrilor, in caz de punere sub interdictie, incapacitate totala sau partiala de munca, in cazul in care acesta actioneaza impotriva intereselor organizatiei patronale, precum si daca exista impotriva sa o condamnare penala stabilita printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.

(10) Presedintele poate fi suspendat din functie pe durata mandatului sau de catre Consiliul Director, conform prevederilor art. 38 alin 20, pana la viitoarea Adunare Generala. Pe perioada suspendarii, atributiile Presedintelui vor fi preluate de un membru al Consiliului Director desemnat prin votul majoritatii simple al membrilor Consiliului Director.

C. SECRETARUL GENERAL

Art.48. (1) Secretarul General este numit in functie de catre Consiliul Director, cu o majoritate calificata de 2/3 din voturile membrilor.

(2) Secretarul General are calitatea de angajat cu contract de munca sau de management si isi desfasoara activitatea in limitele sarcinilor stabilite de Consiliul Director si/sau de Biroul Executiv, avand urmatoarele atributii:

 1. asigura buna functionare a aparatului tehnic permanent si coordoneaza intreaga activitate a acestuia;
 2. stabileste fisa postului pentru fiecare angajat din cadrul aparatului tehnic;
 3. propune Biroului Executiv angajarea personalului pentru aparatul tehnic, in limitele prevazute de organigrama aprobata de Consiliul Director;
 4. angajeaza personalul aparatului tehnic al Patronatului ANAT, in baza aprobarii date de Biroul Executiv;
 5. supune aprobarii Biroului Executiv salariile si stimulentele pentru personalul din aparatul tehnic;
 6. aproba cheltuielile efectuate de Patronatul A.N.A.T, conform prevederilor bugetului aprobat de Adunarea Generala, pe baza documentelor prezentate, in limita sumelor stabilite de Consiliul Director;
 7. reprezinta organizatia, prin delegare speciala, in relatiile externe;
 8. participa la sedintele Consiliului Director si ale Biroului Executiv, prezinta rapoarte de activitate aferente atributiilor sale la sedintele acestuia si intocmeste documentele care se prezinta Adunarii Generale;
 9. vegheaza la respectarea Statutului Patronatului A.N.A.T de catre membri si sesizeaza Consiliul Director cu privire la incalcarile acestuia;
 10. coordoneaza activitatile in relatiile cu tertii si semneaza contracte in limita sumelor aprobate de Consiliul Director;
 11. reprezinta Patronatul A.N.A.T in relatiile cu diferite organizatii din domeniul turismului;
 12. coordoneaza publicatiile organizatiei, in limita mandatului sau;
 13. sprijina, impreuna cu personalul angajat, activitatea comisiilor de specialitate;
 14. organizeaza conferintele de presa cu aprobarea Biroului Executiv;
 15. sprijina interesele membrilor, adoptand o atitudine neutra;
 16. urmareste indeplinirea hotararilor organelor de conducere ale asociatiei patronale, precum si indeplinirea propriului program pentru care a fost ales;
 17. poate prezida sedintele Adunarii Generale, ale Consiliului Director si ale Biroului Executiv;
 18. poate reprezenta organizatia in fata autoritatilor statului, in justitie si fata de terte persoane, in plan intern si international in conformitate cu mandatul dat de Consiliu Director;
 19. poate angaja organizatia ca persoana juridica, in raporturile patrimoniale si nepatrimoniale cu alte persoane fizice sau juridice, in limitele statutului si a hotararilor Adunarii Generale si a Consiliului Director/ Biroului Executiv;
 20. este obligat sa respecte si sa indeplineasca toate hotararile Consiliului Director sau ale Biroului Executiv care ii revin

D. CONSILIILE REGIONALE

Art.49. Patronatul A.N.A.T. este organizat teritorial in 8 consilii regionale, care reunesc agentiile membre ale asociatiei situate pe raza a 8 regiuni stabilite conform legii.

Art.50. (1) Consiliile regionale sunt formate din: 1 presedinte, 1 prim-vicepresedinte si  1 – 7 vicepresedinti,  alesi prin majoritate simpla de voturi, pentru un mandat de 2 ani.

Numarul de vicepresedinti va fi stabilit în cadrul adunării generale regionale de alegeri de catre membrii regiunii, in functie de numarul de judete care fac parte din regiune sau in functie de numarul de membri/ judet.

Adunarea Generala Regională poate alege si maximum 4 membri supleanți. Aceștia, in ordinea numărului de voturi, pot înlocui membrii Consiliului Regional, care din diferite motive părăsesc activitatea.

(2) In cazul in care din diferite motive Presedintele Consiliului Regional paraseste activitatea sa din cadrul Consiliului Regional, prim-vicepresedintele preia in totalitate activitatea acestuia pana la incheierea mandatului.

(3)  Alegerea conducerii Consiliului Regional se va face de catre membrii regiunii prezenti la sedinta de alegeri si/sau de catre membrii regiunii care au votat electronic, in ordinea numarului de voturi obtinute, dintre candidatii care indeplinesc conditiile stipulate la art. 21.

(4). Un membru al Patronatului are dreptul la un singur vot. Filialele agentiilor de turism care platesc 50 % din cotizatia stabilita pentru membrii activi au drept de vot pentru alegerea consiliilor regionale în cadrul regiunii din care fac parte.

(5) Membrii regiunilor se intrunesc cu minim 15 zile inaintea datei Adunarii Generale de Alegeri pentru alegerea Consiliilor Regionale.

(6) Orice membru ANAT  isi poate depune, în regiunea din care face parte,  candidatura pentru functia de Presedinte sau Vicepresedinte al Consiliului Regional.

(7) Se considera valabil reunita Adunarea Generala/Extraordinara Regionala cu participarea la vot a 10 %, dar minimum 10 dintre membrii regiunii.

(8) In cazul in care nu se intruneste Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara Regionala din lipsa de cvorum, se va face o noua convocare, dupa cel putin 10 zile, dar nu mai mult de 20 de zile, cu aceeasi ordine de zi. In acest caz, Adunarea Generala delibereaza valabil, indiferent de numarul membrilor prezenti.

(9) Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara Regionala  ia hotarari valabile cu majoritatea  simpla a voturilor  valabil exprimate de catre cei prezenti fizic la adunare, cat si a voturilor exprimate electronic de catre membrii cu drept de vot aflati in imposibilitatea de a se prezenta la adunarea generala.

Art.51. Presedintii Consiliilor Regionale sunt membri de drept in Consiliul Director al Patronatului A.N.A.T.

Art.52. Consiliile Regionale au, in principal, urmatoarele atributii:

 1. actioneaza in raza lor de activitate pentru inscrierea de noi membri in cadrul organizatiei si pentru achitarea cotizatiilor stabilite de Adunarea Generala;
 2. reprezinta membrii Patronatului A.N.A.T in fata autoritatilor publice locale;
 3. formuleaza propuneri care sa conduca la dezvoltarea turismului in zona respectiva;
 4. vegheaza la respectarea de catre membri a prevederilor statutului si a normelor legale in vigoare;
 5. avizeaza masurile care se intreprind la nivel national si care privesc zona respectiva.
 6. Desemneaza reprezentantul / reprezentantii in Comisia de Etica;
 7. Desemneaza cate un reprezentant pentru fiecare comisie de specialitate;

E. COMISIILE DE SPECIALITATE

Art.53. (1) Patronatul A.N.A.T isi constituie comisii de specialitate, stabilite de Consiliul Director la prima sedinta dupa adunarea generala de alegeri, care au ca obiect studierea problemelor curente ale organizatiei si prezentarea de propuneri pentru solutionarea acestora.

(2) Acestea functioneaza sub conducerea unui membru al Consiliului Director si sunt formate din membrii cu o specializare deosebita in domeniile respective si care doresc sa activeze in comisiile respective.

(3) Convocarea comisiilor se face de catre presedintele comisiei respective.

(4) Comisiile au rol consultativ pe langa conducerea organizatiei.

(5) La sedintele comisiilor de specialitate poate participa orice membru din Patronatul A.N.A.T.

(6) Deciziile, rezolutiile, avizele, etc. comisiilor de specialitate sunt baza de discutii si hotarari la sedintele Biroului Executiv si ale Consiliului Director, pe probleme specifice.

Art.54. Patronatul A.N.A.T isi constituie grupuri de lucru, stabilite de Consiliul Director in momentul necesitatii rezolvării unor probleme punctuale ale membrilor asociatiei.

(2) Grupurile de lucru pot avea un caracter temporar sau permanent, in functie de frecventa activitătilor care fac subiectul grupului.

Art.55. Activitatea comisiilor permanente se desfasoara in cadrul obiectivelor generale reglementate de statut si prin mandatul Consiliului Director.

Art.56. Despre activitatea comisiilor vor fi informate organele de conducere ale Patronatului A.N.A.T, in functie de natura problemelor si a propunerilor prezentate.

F. COMISIA DE CENZORI

Art.57. Controlul financiar intern al asociatiei patronale este asigurat de o comisie de cenzori, alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea este formata din membrii organizatiei sau de un auditor financiar extern. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art.58. Atributiile Comisiei de cenzori sunt urmatoarele:

a. verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;

b. intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;

c. poate participa ori de cate ori este nevoie la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;

d. indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

G. APARATUL TEHNIC

Art.59. Organigrama aparatului tehnic este aprobata de Consiliul Director. Angajarea personalului se va face de catre secretarul general, in baza aprobarii date de Biroul Executiv. Salariile, indemnizatiile si alte drepturi cuvenite personalului din cadrul aparatului tehnic, propuse de secretarul general, se aproba de Biroul Executiv.

Art.60. Aparatul tehnic este coordonat de Secretarul General. Atributiile fiecarui angajat sunt stabilite in fisa postului, aprobata de Biroul Executiv, la propunerea Secretarului General.

Art.61. Personalul angajat in cadrul aparatului tehnic nu poate fi simultan actionar la o societate de turism si nu poate reprezenta interesele unei agentii de turism, ca angajat sau in alta calitate.

Art.62. Dizolvarea si lichidarea Patronatului A.N.A.T este decisa de Adunarea Generala pe baza votului a 2/3 din numarul membrilor activi ai patronatului.

Art.63. Adunarea Generala deleaga unul sau mai multi membri ai Biroului Executiv care sa realizeze lichidarea organizatiei, conform prevederilor legale in vigoare la momentul respectiv.

Art.64. Prevederile prezentului statut al Patronatului A.N.A.T. se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, O.G nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata prin Legea nr.246/2005, precum si cu celelalte dispozitii legale in vigoare.

Art.65. Prezentul Statutul al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania a fost aprobat in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei, la data de 21.02.2018.

Art.66. Actul a fost redactat de parte in 2 (doua) exemplare, azi, 18.03.2019.