Adunarea Generală de Alegeri, 30 iunie 2020, Bucureşti și Alegeri Consilii Regionale ANAT 

15
Mai
2020

Stimați membri,

În conformitate cu statutul patronatului, data Adunării Generale de Alegeri a fost stabilită pentru 30 iunie 2020.

În condițiile în care este deocamdată incertă posibilitatea organizării de întruniri cu un număr mare de participanți la data stabilită, vom reveni în timp util cu informații privind ora și locația desfășurării Adunării Generale, existând și posibilitatea ca aceasta să se desfășoare online, prin mijloace electronice.

Ordinea de zi, programul complet și toate materialele ședinței vor fi postate pe site și transmise prin email în atenția fiecărui membru, cu 30 zile înainte de data ședinței.

Vă rugăm să urmăriți pe site și pe email anunțurile pentru desfășurarea alegerilor pentru Consiliile Regionale ANAT: Centru, Sud Muntenia, București Ilfov, Nord Est, Nord Vest, Sud Est, Sud Vest, Vest.

N.B. În contextul actualei Pandemii COVID-19, alegerile pentru Consiliile Regionale ANAT se vor desfășura prin intermediul mijloacelor electronice și vor avea loc online, în săptămâna 25-29.05.2020.

Președintele Consiliului Regional din fiecare regiune este membru de drept al Consiliului Director ANAT, împreună cu membrii aleși de Adunarea Generală de Alegeri a ANAT de pe 29.06.2020.

Vineri, 29.05.2020 este data limită de depunere a candidaturilor pentru funcția de președinte și pentru membrii Consiliului Director – 30 de zile, în conformitate cu prevederile art. 24, alin. 2 din statut.

Astfel, fiecare candidat va depune la secretariatul ANAT sau va transmite scanate pe e-mail (de preferat în format .pdf) la adresa office@anat.ro, până la data de 29.05.2020, ora 14.00, următoarele documente:

1. curriculum vitae
2. motivația candidaturii, care să cuprindă obiective și termene de realizare a acestora (doar pentru candidații în CD);
3. copie/scan brevet turism;
4. copie/scan certificat constatator, eliberat de Registrul Comerțului, pentru dovada calității de acționar/asociat sau împuternicire din partea acționarilor/asociaților agenției membre de le a reprezenta interesele;
5. dovada deținerii funcției de conducere sau a relației de manageriat în societatea membră, dacă aceasta nu reiese expres din certificatul constatator de la p. 3 (de ex. hotărâre AGA privind numirea în funcție de conducere, decizie a administratorului etc.).

Candidații la funcția de președinte trebuie să prezinte, pe lângă cele de mai sus, și un program, o propunere de strategie și un buget aferent acestora, în concordanță cu politica şi obiectivele generale ale patronatului.

Reamintim prevederile aplicabile din statut

Condițiile cumulative pe care candidații pentru Consiliul Director trebuie să le îndeplinească – conform art. 21 din statut sunt:

a. să dețină brevet de turism;
b. să aibă calitatea de acționar/asociat în cadrul persoanei juridice membre a asociației patronale ori să fie împuternicit de acționariatul persoanei juridice membre a patronatului;
c. să aibă funcție de conducere în cadrul societății membre sau să fie în relații de manageriat cu aceasta;
d. să aibă vechime de minim 2 ani în organizație;
e. să nu fi fost suspendat conform art. 13 din statut.

Statutul Patronatului ANAT prevede la art. 23 alin. (3) că votul este nominal și netransmisibil.

Dreptul de vot în Adunarea Generală a organizației îl au reprezentații legali ai societăților comerciale membre ale Patronatului A.N.A.T. sau persoane angajate cu responsabilități în domeniul activității de turism în cadrul acelor societăți de turism, desemnate prin împuternicire scrisă de către conducerea respectivelor societăți, membre în organizație.

În conformitate cu art. 29, alin. (3) din Statutul Patronatului ANAT, Adunarea Generală ia hotărâri valabile cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate de către cei prezenți la adunare, cât și a voturilor primite prin poștă (prin scrisori cu confirmare de primire), exprimate electronic în condițiile legii, prin delegat, de la membrii cu drept de vot aflați în imposibilitatea de a se prezenta la adunarea generală.

Cu stimă,

Echipa ANAT

 

Alexandra Arsene
Consilier

Răspunde