12 ianuarie – data limită de depunere a candidaturilor pentru alegerile ANAT 2013!

11
Ian
2013

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ DE ALEGERI
15 Martie 2013

În conformitate cu articolul 24 (2) din Statutul patronatului ANAT, Consiliul Director al Patronatului ANAT, a decis în data de 25.01.13 convocarea Adunării Generale de Alegeri pe data de 15 Martie 2013.

Data întrunirii adunării: 15 Martie 2013, orele 12:30

Locul desfăşurării adunării: Bucureşti, Romexpo, Pavilion H2 – Sala Madgearu

În conformitate cu prevederile art. 24, alin. 2 din Statutul ANAT, termenul de depunere a candidaturilor este de 30 de zile, înainte de data fixată, atât pentru Preşedinte, cât şi pentru membrii Consiliului Director.

VĂ REAMINTIM STIMAŢI MEMBRI CĂ MÂINE 12 FEBRUARIE 2013 ESTE DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A CANDIDATURILOR PENTRU ALEGERILE ANAT 2013!

Conform art. 21 din Statut candidaţii trebuie să îndeplinească cumulative următoarele condiţii:
a. să deţină brevet de turism;
b. să aibă calitatea de acţionar / asociat ori împuternicit de acţionariatul persoanei juridice membre a patronatului, în cadrul persoanei juridice membre a asociaţiei patronale;
c. să aibă funcţie de conducere în cadrul societăţii membre sau să fie în relaţii de manageriat cu aceasta;
d. să aibe vechime de minim 2 ani în organizaţie;
e. să nu fi fost suspendat conform art. 13 din prezentul statut.
f) să nu fi făcut poliţie politică conform legii, dovedit prin declaraţie pe propria-i răspundere

Candidaţii la funcţia de Preşedinte trebuie să prezinte un program, propuneri de strategie şi un buget aferent acestuia, în concordanţă cu politica şi obiectivele generale ale patronatului.

Vă reamintim că Statutul Patronatului ANAT prevede la art. 23 alineatul (3) că votul este nominal şi netransmisibil. Dreptul de vot în Adunarea Generală a organizaţiei îl au reprezentaţii legali ai societăţilor comerciale membre ale Patronatului A.N.A.T. sau persoane angajate cu responsabilităţi în domeniul activităţii de turism în cadrul acelor societăţi de turism, desemnate prin împuternicire scrisă de către conducerea respectivelor societăţi, membre în organizaţie.

De asemenea, în conformitate cu art. 29, alin. (3) din Statutul Patronatului ANAT, Adunarea Generală ia hotărâri valabile cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate de către cei prezenţi fizic la adunare, cât şi a voturilor primite prin postă (prin scrisori cu confirmare de primire), exprimate electronic în condiţiile legii, prin delegat, de la membrii cu drept de vot aflaţi în imposibilitatea de a se prezenta la adunarea generală.

Agenda Adunării Generale de Alegeri va fi prezentată odată cu candidaturile la funcţia de Preşedinte ANAT, respectiv în Consiliul Director.

Stimaţi Membri, vă reamintim că puteţi contribui direct la angajarea ANAT pe drumul dorit de dumnevoastră prin implicare directă şi responsabilă, fie ca preşedinte al ANAT, fie ca membru al Consiliului Director. Este momentul ca prin expertiza şi experienţa dumneavoastra să imprimaţi comunităţii ANAT un parcurs adecvat, în beneficiul dvs., al agenţiilor membre şi al breslei. Asteptăm candidaturile dumneavoastră până în data de 12.02.2013, ora 16:00, pe  mail 

Documentele necesare pentru înscrierea candidaturii la funcţia de Preşedinte ANAT:
1. Copie brevet.
2. Certificat constatator de la Registrul Comertului prin care se confirmă statutul de asociat sau manager.
3. Declaraţie privind neefectuarea activităţii de poliţie politică
4. Programul propus pentru viitorul mandat 2013 – 2015

Documentele necesare pentru înscrierea candidaturii în cadrul Consiliului Director ANAT:
1. Copie brevet.
2. Certificat constatator de la Registrul Comertului prin care se confirmă statutul de asociat sau manager.
3. Declaraţie privind neefectuarea activităţii de poliţie politică
4. Motivaţia candidaturii

Model- declaraţie privind neefectuarea activităţii de poliţie politică:
Prin prezenta, subsemnatul ______________________, director/administrator al SC ____________________, identificat prin CI, Seria _____, nr. __________, CNP ____________ Domiciliat în ___________________________, în conformitate cu cerinţele art. 21, lit f) din Statutul Patronatului ANAT, declar pe propria răspundere că nu am făcut poliţie politică.

Data
Semnatura

Data fiind importanţă acestui eveniment în viaţa organizaţiei noastre, vă rugăm să participaţi personal la Adunarea Generală sau să desemnaţi prin împuternicire scrisă alte persoane din cadrul societăţii Dvs. ca să vă reprezinte, în cazul în care, din motive obiective, nu ne puteţi onora cu prezenţa.

Alexandra Arsene
Consilier

Răspunde