Sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile acordat prin OUG nr. 130/2020 pentru IMM-uri, în contextul crizei provocate de COVID-19

7
Aug
2020

ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene a fost publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 6 august 2020.

OUG 130/2020 prevede deschiderea a 3 scheme de finanțare pentru IMM-urile care au fost puternic afectate de pandemie și vizează sprijinirea din fonduri europene nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în cuantum de 1 miliard de euro, a întreprinderilor mici și mijlocii, prin acordarea de micro-granturi, granturi pentru capital de lucru și granturi pentru investiții.

Micro-granturile,

cu o valoare de 2.000 euro, se acordă o singură dată, sub formă de sumă forfetară și sunt destinate următoarelor categorii de beneficiari:
a) IMM-uri care pot dovedi că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.2019;
b) PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în Anexa nr 1;
c) PFA/CMI dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020.

Solicitanții trebuie sa îndeplinească următoarele condiții cumulative:
a) au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția PFA/cabinete medicale individuale pentru care începerea activității poate să aibă loc până la data de 01.02.2020;
b) au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la art. 5 lit. b) și c);
c) își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de micro-grant.

Suma forfetară de 2.000 euro se va utiliza pentru acoperirea anumitor tipuri de cheltuieli, cum ar fi:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului COVID-19;
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității curente pentru reluarea activităților economice.

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte vor fi selectate în ordinea depunerii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate. Bugetul alocat pentru acordarea de micro-granturi este în valoare totală de 100 milioane euro.

Granturile destinate capitalului de lucru

vor avea valoare cuprinsă între 2.000 și 150.000 euro, fondurile alocate fiind în valoare de 350 milioane euro.

Alocarea granturilor pentru capital de lucru se va face ca procent din cifra de afaceri, fiind destinate IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de pandemia COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă sau redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Granturile pentru capital de lucru se vor acorda beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare;
b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse;
c) dispun de coparticipare la constituirea capitalului de lucru în procent de minim 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru;
d) mențin sau după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minim șase luni de la data acordării grantului.

Valoarea acestor granturi se va stabili în tranșe, în funcție de cifra de afaceri aferentă anului 2019 și va însuma 15% din aceasta, nu mai puțin de 2.000 euro și nu mai mult de 150.000 euro, astfel:
a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro;
b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro.
c) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Valoarea granturilor nu include cofinanțarea beneficiarilor de ajutor de stat, în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat. Suma se va utiliza pentru acoperirea anumitor tipuri de cheltuieli, similar cu cele eligibile în cazul micro-granturilor.

Lista domeniilor de activitate eligibile este disponibila aici.

Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte vor fi selectate la finanțare în ordinea depunerii cererii, cu respectarea criteriilor de eligibilitate.

Pentru acordarea granturilor destinate capitalului de lucru, MEMMA va elibera în perioada 01 august – 15 septembrie 2020, la cerere, certificate de situații de urgență, operatorilor economici a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență. Certificatul pentru situații de urgență emis de către MEEMA, în baza OUG 29/2020, constată în baza declarației pe propria răspundere că operatorul economic a înregistrat diminuarea veniturilor sau a încasărilor de minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată.

Granturile pentru investiții 

se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse. Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro.

Granturile pentru investiții nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minimum 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Granturile se acordă IMM-urilor care implementează investiții necesare pentru:
a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestării de servicii;
b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Granturile pentru investiții se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
d) realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
f) se angajează să prezinte dovezi privind nivelul rezonabil al preturilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat.

Lista domeniilor de activitate eligibile este disponibila aici

Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții sunt disponibile aici. Proiectele de investiții vor fi selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României. Bugetul total destinat granturilor pentru investiții, fără cofinanțarea proprie a beneficiarilor se repartizează pe regiuni de dezvoltare ale României după cum urmează:
a) 15% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru regiunea BI ca regiune mai dezvoltată;
b) 85% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru celelalte 7 regiuni mai puțin dezvoltate prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Categoriile de cheltuieli eligibile sunt:
a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, utilaje, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibila a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
c) cheltuieli cu echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii, utilaje, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente.

Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli prevăzute la alin.(1) lit. a) și c).

Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente și extinderea unităților de producție/servicii categoriile de cheltuieli eligibile sunt prevăzute la alin (1) lit. a) și c).

Beneficiarii de granturi de investiții din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile și pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;
b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

Din granturile pentru investiții nu se finanțează:
a) cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora;
b) cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
c) orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de activitate menționate la art.19 alin.(1) și (2) din prezenta ordonanță de urgență.

Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura: cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului finanțării.

Agențiile de turism pot beneficia atât de granturi destinate capitalului de lucru, cât și de granturi pentru investiții, dacă se încadrează în condițiile de eligibilitate prezentate mai sus.

Mai multe detalii cu privire la granturi și modalitățile de accesare vor fi prezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare din data de 25 august 2020, care se va desfășura online, prin intermediul platformei Webex. In vederea înregistrării la videoconferință, vă rugăm sa trimiteți un mesaj pe office@anat.ro, specificând adresa de email pe care se va trimite link-ul de acces.

Alexandra Arsene
Consilier

Răspunde