Statut

Statutul ANAT - actualizat 08.10.2019

Patronatul Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (A.N.A.T.), persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial, constituita prin Sentinta civila nr. 2078/24.09.1990 a Judecatoriei Sect.1, prin reprezentantului sau legal in persoana Presedintelui ales al Patronatului A.N.A.T., in baza Hotararii Adunarii Generale a Patronatului A.N.A.T., din data de 08.10.2019, concretizata in modificarea Statutului Patronatului A.N.A.T., in sensul completarii statutului Patronatului A.N.A.T., in urmatoarele conditii, articolele fiind reformulate si renumerotate ca urmare a modificarii si completarii continutului statutului.

Art.1. (1) Patronatul Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania, avand in vedere prevederile Constitutiei Romaniei, ale Legii dialogului social nr. 62/2011 si ale Codului Civil, este persoana juridica de drept privat, patronala, autonoma, apolitica, neguvernamentala, fara scop patrimonial.

(2) In continuarea cuprinsului prezentului Statut, pentru Patronatul Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism se vor folosi urmatoarele expresii: „organizatie”, „organizatie patronala” sau „patronat”.

(3) Prevederile prezentului Statut se completeaza cu Regulamentul de Organizare si Functionare al Patronatului A.N.A.T., elaborat de Consiliul Director al Patronatului A.N.A.T., adoptat si modificat conform prevederilor prezentului Statut, Regulamentul de Desfasurare a alegerilor in cadrul Patronatului A.N.A.T., elaborat de Consiliul Director al Patronatului A.N.A.T., adoptat si modificat conform prevederilor prezentului Statut, care vor face parte integranta din prezentul statut, dupa inscrierea modificarii statutului A.N.A.T. in Registrul Patronatelor aflat la grefa Judecatoriei Sector 3.

(4) Organizatia patronala urmareste realizarea unor activitati de interes national in domeniul turismului. De asemenea, faciliteaza accesul membrilor sai la resursele private si publice si sprijina actiunea de parteneriat cu autoritatile publice locale si centrale si cu alte persoane juridice din tara si din strainatate.

(5) Patronatul A.N.A.T. este o structura patronala cu reprezentativitate nationala in domeniul turismului, reunind societati comerciale care au in administrare agentii de turism autorizate, alte entitati din domeniul turismului precum si alte persoane juridice care adera la prevederile prezentului Statut si care doresc sa participe la realizarea scopului si a obiectivelor organizatiei.

(6) Principiile care guverneaza relatia intre membrii patronatului si care stau la baza sustinerii intereselor comune sunt: solidaritatea, transparenta, democratia si promovarea interesului economic.

Art.2. (1) Denumirea organizatiei este „Patronatul Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania”, denumirea prescurtata fiind „Patronatul A.N.A.T.”

(2) Denumirea organizatiei va fi inscrisa in toate documentele si actele emise de aceasta, la care se adauga sediul social, numarul de inregistrare in Registrul special de evidenta a organizatiilor patronale si, dupa caz, codul de inregistrare fiscala si contul bancar.

(3)  Organizatia patronala va avea marca, respectiv sigla si sigiliul proprii, preluand elementele figurative din sigla A.N.A.T.

Art.3. (1) Sediul social al Patronatului A.N.A.T. este in Mun. BUCUREŞTI,  SECTORUL 3, str. Turturelelor, nr. 11A, etaj 3, modul 1-2, cod poștal: 030881. Patronatul isi poate deschide filiale in teritoriu, cu sau fara personalitate juridica.

(2) Patronatul A.N.A.T. se poate constitui in uniuni, federatii, confederatii sau in alte structuri asociative.

Art.4. Durata de functionare a patronatului este nelimitata, incepand cu data inregistrarii modificarii statutului A.N.A.T. in Registrul patronatelor, aflat la grefa Judecatoriei Sect.3.

Art.5. Scopul organizatiei patronale:

Patronatul A.N.A.T. are ca scop reprezentarea, identificarea, promovarea, sustinerea si apararea sistematica si unitara a intereselor economice, tehnice si juridice ale membrilor organizatiei in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in plan national si international.

Art.6. Obiectul de activitate:

In vederea indeplinirii scopului propus, Patronatul A.N.A.T. are urmatorul obiect de activitate:
a) reprezinta, promoveaza, apara si sustine interesele economice, tehnice si juridice ale membrilor sai, sustinand libertatea de actiune a acestora in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;

b) promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membri;

c) initiaza programe de dezvoltare a afacerilor, fiind consultate de Guvern la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare si cooperare economica si participa in structurile de coordonare si gestionare a programelor cu Uniunea Europeana;

d) desemneaza, in conditiile legii, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile tripartite de conducere si de dialog social;
e) informeaza opinia publica si institutiile statului asupra problemelor, dezideratelor si revendicarilor patronatului;

f) asigura pentru membrii sai informatii, facilitarea de relatii intre acestia, precum si cu alte organizatii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanta si asistenta de specialitate, inclusiv in domeniul formarii fortei de munca;

g) sustine initiative legislative si propune reglementari tehnico-administrative necesare mentinerii si dezvoltarii activitatii patronale, consolidarii structurilor tripartite de conducere si de dialog social;

h) incurajeaza invatamantul profesional si contribuie la cresterea nivelului de calificare profesionala in turism, prin dezvoltarea de activitati de formare, evaluare si certificare de personal;
i) sustine, prin reprezentantii sai alesi de Adunarea Generala, interesele membrilor si ale turismului in general fata de institutiile statului si fata de celelalte organisme cu atributii in domeniu;

j) exercita atributiile stabilite de lege si de prezentul Statut, direct si prin Consiliile Regionale ale Patronalului A.N.A.T;

k) organizeaza o Comisie de Etica Profesionala care sa medieze eventualele neintelegeri ce pot aparea intre membri si alte probleme de interes general;
l) apara si promoveaza profesiile: agent de turism, ghid de turism, agent de transport internațional pe langa organizatiile si institutiile de invatamant nationale, precum si pe langa organizatiile internationale de profil;

m) organizeaza stagii si seminarii de perfectionare profesionala a personalului membrilor sai in tara si in strainatate;

n) infiinteaza si administreaza, in interesul membrilor sai, unitati de cultura, invatamant si cercetare in domeniul activitatii patronale, unitati economico-sociale, comerciale;

o) sprijina membrii in realizarea tuturor obiectivelor mentionate in prezentul statut, precum si a celor prevazute de actele normative in vigoare, fara sa se implice in politica comerciala a membrilor sai;

p) reprezinta membrii sai in asociatiile si forurile Uniunii Europene si in alte organisme internationale si interne in domeniu.

Art.7. (1) Patrimoniul Patronatului A.N.A.T. il constituie patrimoniul Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania, care ramane patronatului, ca urmare a modificarii statutului A.N.A.T.

(2) Activul patrimonial al organizatiei il constituie, la momentul ulterior aprobarii prezentului act aditional la statutul A.N.A.T., in cadrul Adunarii Generale, din data de 23.03.2019, suma totala de 784.967,76 lei, conform raportului de certificare a situatiilor financiare simplificate pe exercitiul financiar al anului fiscal 2018 emis de Comisia de    cenzori a A.N.A.T.

(3) Patrimoniul organizatiei este indivizibil si netransmisibil pe toata durata functionarii Patronatului A.N.A.T.

(4) La admiterea in organizatie, fiecare nou membru va plati o taxa de aderare, al carei cuantum va fi stabilit si actualizat de Adunarea Generala.

(5) Ulterior inscrierii, fiecare membru va plati o cotizatie anuala, stabilita in fiecare an de Adunarea Generala Ordinara; cotizatia se va plati pana la data stabilita de Consiliul Director. Membrii care se vor inscrie dupa data stabilita de Consiliul Director vor plati pe langa taxa de aderare si cotizatia calculata in cote procentuale trimestriale, pentru perioada ramasa pana la sfarsitul anului.

Art.8. (1) Sursele de finantare ale patronatului sunt: taxele de aderare (inscriere), cotizatiile anuale si alte taxe, donatii si sponsorizari legale, publicitate, dobanzile bancare, participari in societati comerciale, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, resurse obtinute prin participarea la programe de finantare nationale si internationale, precum si alte surse legale aprobate de organele de conducere.
(2) Veniturile, excedentele si fondurile de orice fel nu se pot restitui sau distribui sub nici o forma membrilor organizatiei, ci se vor intrebuinta exclusiv pentru realizarea obiectivelor si scopului organizatiei, prevazute in prezentul Statut.

Art.9. Cheltuielile Patronatului A.N.A.T. se efectueaza pentru urmatoarele operatiuni:
a. taxe de inscriere si cotizatii la organisme nationale si internationale;

 1. chirii pentru sediu sau cumparare sediu, pentru lucrarile Adunarilor Generale, precum si cheltuielile curente;
 2. sponsorizari;
 3. salariile, indemnizatiile pentru personalul angajat in cadrul aparatului tehnic al Patronatului A.N.A.T. si celelalte obligatii fata de stat, care decurg din aceste plati;
 4. deplasarea la actiuni in interesul Patronatului A.N.A.T.;
 5. varsaminte pentru bugetul Consiliilor Regionale pentru cheltuieli care depasesc bugetul acestora din resurse proprii;
 6. cheltuieli in limita prevederilor bugetare aprobate de Adunarea Generala, stabilite de Consiliul Director, de Biroul Executiv sau de Presedinte, in limitele valorice aprobate de Consiliul Director pentru fiecare organ de conducere in parte.

Art.10.Sursele de finantare, capitolele de cheltuieli, precum si cuantumul acestora sunt cuprinse in bugetul previzionat al Patronatului A.N.A.T., care se aproba de Adunarea Generala, anual.

Art.11. (1) Poate fi membru al organizatiei orice persoana juridica autorizata care:
• recunoaste si se obliga sa respecte prezentul Statut si Regulamentul de Organizare si Functionare al organizatiei;

 • se obliga sa nu prejudicieze interesele si bunul renume al Patronatului ANAT;

(2) Organizatia este formata din:

 1. membri de onoare;
 2. membri activi: operatorii economici care au in administrare agentii de turism autorizate, posesoare de licente de turism in Uniunea Europeana si filiale/puncte de lucru ale acestora, care achita cotizatia la nivel de membru activ pentru fiecare filiala/punct de lucru;
 3. membri asociati: entitati din domeniul turismului: birouri de turism, companii aeriene si alte companii de transport, firme rent-a-car, retele hoteliere si de restaurante, edituri, sisteme de rezervari, fundatii/asociatii din domeniul turismului, institutii financiare care finanteaza activitati din domeniul turismului, institutii de cercetare-dezvoltare, etc., precum si orice alte persoane juridice care recunosc prevederile prezentului Statut, doresc sa adere la acesta si sa participe la realizarea scopului si a obiectivelor “Patronatului A.N.A.T.”
 4. membrii de proba: operatorii economici care au in administratie agentii de turism autorizate, posesoare de licente de turism in Uniunea Europeana si desfasoara o activitate pe piata serviciilor de turism de pana la un an de zile.
  (3) Calitatea de membru de onoare al patronatului se acorda de Adunarea Generala, la propunerea Consiliului Director, oricarei persoane juridice, membra ANAT care, prin activitatile sale, a adus o contributie importanta la promovarea scopurilor patronatului, precum si la consolidarea organizatiei.
 • Membrii de onoare sunt scutiti de plata taxei de inscriere si de plata cotizatiilor.
 • Perioada de proba dureaza un an de zile de la data acceptarii in organizatie.
 • La admiterea in perioada de proba, solicitantul va achita 100% din cotizatie, fara insa sa achite taxa de admitere in Organizatie.
 • In timpul perioadei de proba, membrul respectiv  va beneficia de toate drepturile acordate membrilor de onoare si asociati.
 • Dupa un an, membrul de proba fie va lua decizia de a deveni membru ANAT activ sau asociat, fie va parasi Organizatia.
 • Membrul de proba va depune o cerere definitiva de aderare insotita de recomandari de la doi membrii ANAT, in cazul in care decide ca doreste sa  devina membru activ sau asociat.
 • Dupa admiterea ca membru activ sau asociat, acesta va achita taxa de admitere in organizatie si restul de pana la 100% cotizatie pe anul in curs.

(4) Pentru reglementarea detaliata a conduitei membrilor patronatului A.N.A.T., Consiliul Director va elabora si aproba CODUL DE CONDUITĂ AL PATRONATULUI A.N.A.T. pentru respectarea normelor de concurenţă, care va fi parte integranta din prezentul Statut.
Art.12. (1) Admiterea in Patronatul A.N.A.T. se face pe baza unei cereri de aderare adresate presedintelui, care o va supune spre analiza in dezbatere publică membrilor ANAT. Consultarea se poate face pe cale electronica, in care trebuie sa fie specificate: calitatea, baza legala de functionare, exprimarea adeziunii la principiile cuprinse in prezentul Statut, in Regulamentul de Organizare si Functionare al organizatiei, precum si in Codul de Conduita Profesionala pentru respectarea normelor de concurenţă, adresa si titularul responsabil de activitate, declaratia cu privire la agentiile de turism pe care societatea le are in administrare, exprimarea adeziunii la Consiliile Regionale ale patronatului si sa aduca referinte de la doi membri activi ai patronatului.

(2) Dacă nu există obiecțiuni, noile aderări vor fi validate în cadrul primei ședințe a Consiliului Director, ulterioară înscrierii.

(3) Consiliul Director are obligatia ca la prima Adunare Generala sa prezinte un raport asupra cererilor de aderare respinse, iar aceasta din urma va confirma sau va infirma hotararea Consiliului Director.

(4) In cazul respingerii cererii, si dupa validarea raportului prezentat de Consiliul Director, hotararea Consiliului Director se comunica in scris, motivat, solicitantului, care poate reveni ulterior cu o noua cerere de aderare, dupa indeplinirea conditiilor statutare.

Art.13. (1) Suspendarea membrilor organizatiei patronale poate fi decisa de Consiliul Director, cu cel putin 2/3 din numarul membrilor acestuia, in cazul incalcarii prevederilor articolului 17 din prezentul statut. Hotararea de suspendare se va lua numai motivat si durata suspendarii nu poate depasi data viitoarei intalniri a Adunarii Generale.

(2) Membrii organizatiei in privinta carora s-a declarat insolventa, se suspenda in mod automat pana la data viitoarei sedinte a Consiliului Director.
Art.14. (1) Calitatea de membru al Patronatului A.N.A.T. se pierde astfel:

 1. Prin retragere, adusa la cunostinta Presedintelui patronatului, in scris, de membrul in cauza.
 2. Prin declararea falimentului sau reorganizarii societatii comerciale.
 3. Prin excludere, la propunerea Consiliului Director, adoptate cu cel putin 2/3 din voturi. Excluderea poate interveni in urmatoarele situatii:
 • producerea de prejudicii materiale si/sau morale organizatiei;
 • nerespectarea statutului patronatului si a hotararilor organelor de conducere ale organizatiei;
 • angajarea persoanei respective in activitati care contravin prevederilor statutare ale organizatiei;
 • neachitarea cotizatiei aprobata de Adunarea Generala la termenul stabilit de Consiliul Director, dupa transmiterea a doua somatii;
 • condamnarea patronului, respectiv administratorului pentru fapte penale in cazul in care este asociat sau actionar unic, daca in urma unei hotarari judecatoresti a fost decazut din drepturi care vizeaza activitatea de turism.

(2) Hotararea Consiliului Director privind excluderea unui membru, conform conditiilor stipulate la alin. 1, punctul 3 din prezentul articol, se va lua la proxima sedinta a Consiliului Director. In perioada dintre producerea cauzei excluderii si data urmatoarei sedinte a Consiliului Director, membrul se considera suspendat.

(3) Prin retragere sau excludere, membrii in cauza nu pot avea nici un fel de pretentie la patrimoniul comun al patronatului, dar au obligatia platii cotizatiei pana la momentul iesirii din organizatie.

(4) Impotriva hotararii Consiliului Director de excludere din patronat, membrul poate face contestatie la Adunarea Generala in termen de 30 de zile de la data excluderii, contestatia urmand a fi solutionata de catre Adunarea Generala. Decizia finala a Adunării Generale se va comunica membrului in cauza prin scrisoare recomandata. După luarea deciziei de excludere de către Consiliul Director, membrul devine inactiv, nu mai are nici un drept si nici o obligaţie fata de Organizatie.
Art.15. Membrii retrasi, suspendati sau exclusi sunt tinuti de obligatia platii cotizatiilor restante pe trimestrele aferente perioadei in care a operat retragerea, suspendarea sau excluderea.
Art.16. Membrii Patronatului A.N.A.T. au urmatoarele drepturi:

(1) Membrii activi ai Patronatului A.N.A.T. au urmatoarele drepturi:

 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, administrare si control ale Patronatului A.N.A.T.;
 • sa participe cu drept de vot la lucrarile Adunarilor Generale;
 • sa fie consultati la initierea/modificarea de acte normative;
 • sa primeasca toate informatiile legale pe care le detine Patronatul A.N.A.T. din punct de vedere fiscal, comercial, vamal, bancar, valutar, juridic, tehnic si managerial;
 • sa solicite si sa primeasca consultanta privind desfasurarea activitatii de turism;
 • sa apara in Catalogul A.N.A.T.;
 • sa participe cu drepturi egale la actiunile organizatiei;
 • sa initieze, sa propuna si sa organizeze actiuni in conformitate cu prezentul statut, cu aprobarea organelor de conducere, dupa caz;
 • sa beneficieze de actiunile intreprinse de organizatia patronala in folosul membrilor sai;
 • sa aiba acces la intregul sistem de servicii, avantaje si facilitati pe care le asigura organizatia patronala, in mod gratuit sau in urma achitarii unor taxe de serviciu, pentru servicii speciale, conform deciziei Consiliului Director.
 • (2) Membrii de onoare, asociati si de proba ai Patronatului A.N.A.T. au urmatoarele drepturi:
 • sa participe cu drept de vot consultativ la lucrarile Adunarii Generale;
 • sa fie consultati la initierea/modificarea de acte normative;
 • sa primeasca toate informatiile legale pe care le detine Patronatul A.N.A.T. din punct de vedere fiscal, comercial, vamal, bancar, valutar, juridic, tehnic si managerial;
 • sa solicite si sa primeasca consultanta privind desfasurarea activitatii de turism;
 • sa apara in Catalogul A.N.A.T.;
 • sa participe cu drepturi egale la actiunile organizatiei;
 • sa initieze, sa propuna si sa organizeze actiuni in conformitate cu prezentul statut, cu aprobarea organelor de conducere, dupa caz;
 • sa beneficieze de actiunile intreprinse de organizatia patronala in folosul membrilor sai;
  sa aiba acces la intregul sistem de servicii, avantaje si facilitati pe care le asigura organizatia patronala, in mod gratuit sau in urma achitarii unor taxe de serviciu, pentru servicii speciale, conform deciziei Consiliului Director.
 • 17.(1) Membrii Patronatului A.N.A.T. au urmatoarele obligatii:
 • sa respecte prevederile Statutului, ale Regulamentului de Organizare si Functionare al organizatiei, ale Codul de Conduita Profesionala pentru respectarea normelor de concurenţă, precum si hotararile organelor de conducere ale Patronatului A.N.A.T.;
 • sa achite cotizatiile de membru in cuantumul fixat de Adunarea Generala;
 • sa contribuie prin activitatea lor la realizarea scopului si a obiectivelor propuse de organizatie;
 • sa apere si sa promoveze interesele organizatiei in relatiile cu autoritatile publice centrale si locale si cu alte organizatii din tara si din strainatate;
 • sa evite orice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indirect imaginea publica a organizatiei, scopul si obiectivele propuse de aceasta;

(2) Membrii organizatiei au fata de ceilalti membri ai organizatiei patronale urmatoarele obligatii:

 • sa se abtina de la orice act contrar unei activitati comerciale exercitate cu buna credinta si prevederilor Legii nr 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale, prin care s-ar tinde sa se sustraga clientela unui alt membru si sa stirbeasca credibilitatea sau capacitatea concurentiala a unui alt membru
 • sa nu raspandeasca intentionat zvonuri sau informatii eronate despre membri sau despre programele concurentilor;
 • sa nu atraga prin mijloace ilegale personalul de la alti membri;
 • sa nu denigreze public un alt membru al Patronatului A.N.A.T si sa evite orice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indirect imaginea publica a celorlalti membri;
 • sa respecte etica profesionala si contractele de afaceri incheiate cu alti membri ANAT in limita prevederilor legale si daca acestea nu sunt in contradictie cu actele normative in vigoare;
 • sa apere interesele consumatorilor sai si a partenerilor, avand ca prim obiectiv siguranta acestora si deservirea lor in conditii optime;
 • sa apere interesele breslei si imaginea organizatiei;
 • sa anunte orice modificare de sediu, coordonate, conducere sau orice alt criteriu care a stat la baza primirii in patronat, in termen de cel mult 30 de zile de la modificare;

Art 18. Patronatul A.N.A.T. poate avea Presedinte de onoare ales de Adunarea Generala cu drept de vot consultativ. Presedintele de onoare poate fi ales pe viata.

Art.19. Organele Patronatului A.N.A.T. sunt urmatoarele:

 1. Organele de conducere, in ordine ierarhica sunt urmatoarele:
 2. Adunarea Generala
 3. Consiliul Director
 4. Biroul Executiv al Consiliului Director
 5. Presedintele
 6. Presedintele de onoare
 7. Consiliile Regionale
 8. Comisiile de specialitate
 9. Comisia de cenzori
 10. Aparatul tehnic al Patronatului A.N.A.T., condus de Președintele A.N.A.T.

Art.20. Organele de conducere sunt formate din persoane fizice, care sunt mandatate sa reprezinte, conform legii, societatea comerciala membra a organizatiei patronale.

Art.21. (1) Membrii organelor de conducere ale Patronatului A.N.A.T. trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. sa detina brevet de turism;
 2. sa aiba calitatea de actionar / asociat ori imputernicit de actionariatul persoanei juridice membre a patronatului, in cadrul persoanei juridice membre a organizatiei patronale;
  c. sa aiba functie de conducere in cadrul societatii membre sau sa fie in relatii de manageriat cu aceasta;
 3. entitatea pe care o reprezinta sa aiba vechime de minim 2 ani in organizatie;
 4. entitatea sa nu fi fost suspendat conform art. 13 din prezentul statut.

Art.22. Sedintele organelor de conducere sunt prezidate de Presedinte, iar in lipsa acestuia, de un membru al Biroului Executiv.

 1. ADUNAREA GENERALA

Art.23. (1) Adunarea Generala este organul suprem de conducere al organizatiei patronale, fiind alcatuita din totalitatea membrilor organizatiei.

(2) Adunarea Generala ia decizii ce angajeaza toti membri, chiar daca sunt absenti de la sedinta Adunarii Generale sau se opun hotararilor luate in cadrul acesteia.
(3) Votul este nominal si netransmisibil. Dreptul de vot in Adunarea Generala a organizatiei il au reprezentatii legali ai societatilor comerciale membre ale Patronatului A.N.A.T. sau persoane angajate cu responsabilitati in domeniul activitatii de turism in cadrul acelor societati de turism, desemnate prin imputernicire scrisa de catre conducerea respectivelor societati, membre in organizatie.

Art.24. (1) Adunarea Generala Ordinara se convoaca o data pe an de Consiliul Director al Patronatului A.N.A.T., in cursul semestrului I al anului urmator, dupa incheierea exercitiului financiar, cu 30 de zile inainte de data fixata, cu specificarea locului, orei si a ordinii de zi.

(2) Adunarea Generala de alegeri se convoaca cu minimum 45 de zile inainte de data alegerilor, cu termen de depunere a candidaturilor, de 30 de zile, inainte de data fixata, atat pentru Presedinte, cat si pentru membrii Consiliului Director.
Art.25. Atributiile Adunarii Generale Ordinare sunt urmatoarele:

 • aprobarea statutului Patronatului A.N.A.T. si a modificarilor acestuia, propuse de Consiliul Director sau de cel putin 10% din membrii A.N.A.T.;
 • stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale Patronatului A.N.A.T.;
 • aprobarea raportului anual asupra activitatii organizatiei;
 • aprobarea exercitiului financiar si de descarcare de gestiune al membrilor Consiliului Director;
 • aprobarea cotizatiilor anuale ale membrilor.;
 • aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • alegerea presedintelui pe durata de 2 ani si revocarea acestuia;
 • alegerea membrilor Consiliului Director pe durata de 2 ani si revocarea acestora;
  • alegerea Presedintelui de onoare – personalitate cu merite deosebite in promovarea si sprijinirea organizatiei, precum si a turismului din Romania;
 • alegerea si revocarea membrilor Comisiei de cenzori sau a unui audit financiar extern;
 • aprobarea dizolvarii ori a lichidarii organizatiei patronale;
 • adoptarea Regulamentului de Organizare si Functionare al organizatiei patronale;
 • exercitarea dreptului de control asupra Consiliului Director si asupra Comisiei de cenzori sau a auditului financiar extern;
 • delegarea Consiliului Director cu atributii de modificare si adoptare a Regulamentului de organizare si functionare al organizatiei patronale, atunci cand evolutia organizatiei si situatia interna sau externa impun acest lucru, cu supunerea spre aprobare a respectivelor modificari la urmatoarea sedinta a Adunarii Generale;
 • orice alte atributii prevazute in statut si in lege.

Art.26. Adunarea Generala Extraordinara a Patronatului A.N.A.T. se convoaca de Consiliul Director sau de 1/3 din membrii activi, in baza unei cereri insotite de un raport in care se expun motivele, in termen de 15 zile calendaristice de la data luarii deciziei de convocare sau de la data depunerii cererii.

Art.27. Atributiile Adunarii Generale Extraordinare sunt urmatoarele:

 1. modificarea Statutului Patronatului A.N.A.T.;
 2. adoptarea unor masuri urgente care sunt de competenta Adunarii Generale Ordinare.

Art.28.Lucrarile Adunarilor Generale sunt prezidate de catre Presedintele Patronatului A.N.A.T. sau de prim vicepresedinte ori un vicepresedinte desemnat de Presedinte.

Art.29. (1) Se considera valabil reunita Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara, dupa verificarea indeplinirii procedurii de convocare stabilite la art. 24, 26 si 31 din Statut, cu participarea la vot a minimum 10 % din membrii Patronatului A.N.A.T.
(2) In cazul in care nu se intruneste Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara din lipsa de cvorum, se va face o noua convocare, dupa cel putin 15 zile, dar nu mai mult de 30 de zile, cu aceeasi ordine de zi, imputernicirea la care se refera art. 23 alin.3 ramanand valabila. In acest caz, Adunarea Generala delibereaza valabil, indiferent de numarul membrilor prezenti.

(3) Adunarea Generala Ordinara, Extraordinara ia hotarari valabile cu majoritatea simpla a voturilor valabil exprimate de catre cei prezenti fizic la adunare, cat si a voturilor primite prin posta (prin scrisori cu confirmare de primire), exprimate electronic in condiţiile legii, prin delegat, de la membrii cu drept de vot aflati in imposibilitatea de a se prezenta la adunarea generala.

(4) Pentru a putea da posibilitatea tuturor membrilor sa-si exprime dreptul de vot chiar si in conditiile imposibilitatii prezentarii la adunare, cu minimum 15 zile inainte de data desfasurarii Adunarii Generale, prin grija executivului A.N.A.T., se vor transmite catre toti membrii, pe cale electronica, toate materialele ce vor fi prezentate la adunare, inclusiv modelul de buletin de vot care va fi tiparit de fiecare membru, completat, semnat si stampilat si transmis catre organizatie, prin una dintre caile mentionate la alineatul (3).

(5) Pentru ca un vot exprimat de catre un membru neparticipant la adunare sa fie luat in considerare, el trebuie sa ajunga la organizatie inainte de ziua Adunarii Generale, daca este trimis prin posta, electronic, sau in ziua Adunarii Generale, daca este transmis prin delegat.
(6) Voturile transmise prin delegat vor fi luate in considerare numai daca sunt depuse la secretariatul Adunarii Generale inainte de inceperea lucrarilor adunarii.

Art.30. La lucrarile Adunarilor Generale pot participa, in calitate de invitati, personalitati din cadrul / din afara activitatii de turism, in baza deciziei Consiliului Director al Patronatului A.N.A.T.

Art.31. (1) Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare se face prin grija Executivului ANAT prin posta electronica.

 

 1. CONSILIUL DIRECTOR

Art.32. (1) Organizatia este administrata de un Consiliu Director compus din minim 17 membri, maxim 25 membri. Nr. membrilor Consiliului Director ce va fi spus la vot, va fi stabilit la CD-ul anterior Adunarii Generale, in functie de nr. membrilor ANAT in anul precedent.

(2) Intreaga activitate a membrilor sai trebuie sa se desfasoare intr-o deplina obiectivitate, fara amestecul intereselor personale, de grup sau al societatilor/institutiilor din care provin. La sedintele Consiliului Director pot participa invitati pe baza deciziei Biroului Executiv al Consiliului Director.

(3) Consiliul Director este constituit din:

 1. 12 – 20 persoane alese de Adunarea Generala prin vot secret:
 2. Presedintele patronatului A.N.A.T.;
 3. 1 prim-vicepresedinte;
 4. 3 vicepresedinti;
 5. 7 -15 membri;
 6. 5 membri, Presedinti ai Consiliilor Regionale, care fac parte de drept din Consiliul Director;
  (4) Adunarea Generala alege si maximum 7 membri supleanti. Acestia, in ordinea numarului de voturi, pot inlocui membrii alesi in Consiliul Director, care din diferite motive parasesc activitatea.

(5) Alegerile in cadrul Consiliului Director al organizatiei se efectueaza de catre Adunarea Generala si anume:

 1. a) se aleg 11 – 19 membri ai Consiliului Director;
 2. b) se alege Presedintele Patronatului;

(6) Prim-vicepresedintele si vicepresedintii Consiliului Director se desemneaza de catre Adunarea Generala in functie de numarul de voturi obtinute.

(7) Prim-vicepresedintii Consiliilor Regionale au calitatea de membri supleanti in cadrul Consiliului Director si inlocuiesc de drept Presedintii Consiliilor Regionale din care fac parte, daca acestia din diferite motive parasesc activitatea.

(8) Activitatea Consiliului Director este statutara si legala, daca pe perioada mandatului sau, numarul membrilor acestuia nu coboara sub 17. Daca din diferite motive numarul de membri ai Consiliului Director in perioada unui mandat se reduce  la mai putin de 17 membri, se vor efectua alegeri anticipate.

(9) Angajatul imputernicit de actionariatul persoanei juridice membre a patronatului, ales in Consiliul Director, isi pierde aceasta calitate in cazul in care din diferite motive imputernicirea ii este anulata sau retrasa de catre actionariatul persoanei juridice membre sau in cazul desfacerii contractului de munca incheiat cu persoana juridica membra.

Art.33. Durata mandatului Consiliului Director este de 2 ani.

Art.34. Metodologia alegerii Consiliului Director va fi transmisă tuturor membrilor cu 30 zile inainte de data stabilita pentru depunerea Candidaturilor, prin grija executivului A.N.A.T.

 1. Candidatii trebuie sa dovedeasca indeplinirea conditiilor impuse la art. 21;
 2. Candidatii vor trebui sa depuna la secretariatul organizatiei, cu minimum 30 zile inaintea sedintei de alegeri, curriculum vitae, insotit de motivatia candidaturii, care sa cuprinda obiective si termen de realizare a acestora.
 3. Presedintele de onoare, ales de Adunarea Generala, poate participa la sedintele Consiliului Director, cu drept de vot consultativ.
 4. Restul membrilor Consiliului Director se alege de Adunarea Generala prin vot secret.

Art.35. (1) In caz de demisie/deces al reprezentatului legal al membrului ANAT sau orice alt caz de pierdere a statutului de membru al Patronatului A.N.A.T. pentru  membrii ai caror reprezentanti fac parte din Consiliului Director, cat si in cazul prevazut la art. 32, alin. (9) din prezentul Statut, acestia sunt inlocuiti de membrii supleanti.

(2) In caz de demisie/deces al reprezentatului legal al membrului ANAT sau orice alt caz de pierdere a statutului de membru al Patronatului A.N.A.T. pentru Presedintii Consiliilor Regionale, acestia sunt inlocuiti de drept de prim-vicepresedintii Consiliilor Regionale.

(3) In caz de demisie/deces al reprezentatului legal al membrului ANAT sau orice alt caz de pierdere a statutului de membru al Patronatului A.N.A.T. pentru Președintele Patronatului A.N.A.T., cât şi în cazul prevăzut la art. 32, alin. (9) din prezentul Statut, acesta este înlocuit de drept pana la încheierea mandatului de prim-vicepreședinte.

Art.36. (1) La sedintele Consiliului Director este obligatorie prezenta a minim 50% + 1 din membri.

(2) Sunt interzise delegarile si imputernicirile in cadrul Consiliului Director, cu exceptia Presedintilor de regiuni care pot fi reprezentati de drept de catre prim-vicepresedintii Consiliilor sale regionale sau respectiv pot sa imputerniceasca in scris un vicepresedinte din Consiliul regiunii.

(3) Pentru absentarea nemotivata la 2 sedinte pe an ale Consiliului Director, membrul in cauza isi pierde calitatea de membru al Consiliului Director si locul lui este luat de  membrul supleant cu cele mai multe voturi obtinute sau de prim-vicepresedintele Consiliului regional, dupa caz.

Art.37. Presedintele Consiliului Director este presedintele Patronatului A.N.A.T Hotararile Consiliului Director se iau cu majoritate simpla de voturi, votul presedintelui fiind preponderent in caz de paritate de voturi.

Art.38. Atributiile Consiliului Director sunt urmatoarele:

 1. prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executia bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor organizatiei;
 2. vegheaza ca Biroul Executiv sa duca la indeplinire hotararile Adunarii Generale;
 3.  analizeaza stadiul rezolvarii hotararilor Adunarii Generale;
 4. aproba componenta comisiilor de specialitate;
 5. propune Adunarii Generale nivelul taxelor de inscriere, al cotizatiilor anuale si al altor surse de finantare a Patronatului A.N.A.T;
 6. admite noi membri in Patronatul A.N.A.T;
 7. propune Adunarii Generale excluderea din organizatie a membrilor care nu si-au achitat cotizatia pe anul precedent;
 8. suspenda membrii Consiliului Director pentru 2 absente/an nemotivate si comunica inlocuirea acestora cu membrii supleanti, in ordinea numarului de voturi obtinut;
 9. propune data urmatorului Consiliu Director odata cu incheierea sedintei precedente;
 10. propune Adunarii Generale aderarea Patronatului A.N.A.T la organisme interne si internationale;
 11. aproba Codul de Conduita Profesionala pentru respectarea normelor de concurenţă al membrilor Patronatului ANAT;
 12. aproba organigrama Aparatului tehnic;
 13. indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala;
 14. intreaga activitate a membrilor trebuie sa se desfasoare in conditii obiective, fara amestecul intereselor personale sau de grup.
 15. stabileste termenul de plata al cotizatiei
 16. poate suspenda Presedintele cu 2/3 din voturile membrilor. Suspendarea Presedintelui se poate face numai in cazul in care Presedintele incalca prevederile statutului sau hotararile Adunarii Generale sau ale Consiliului Director.
 17. hotaraste indemnizatia administratorilor din societatile comerciale in care Organizatia detine capital majoritar, in functie de rezultatele financiare obtinute de respectivele societati.
  18. aproba buget pentru Regiuni, numai pe baza de proiecte depuse.
 18. elaboreaza si aproba Regulamentul de Desfasurare a alegerilor in cadrul Patronatului A.N.A.T.;
 19. modifica si adopta Regulamentul de organizare si functionare al organizatiei patronale, atunci cand evolutia organizatiei impune acest lucru;
 20. propune Adunarii Generale candidatii pentru comisia de cenzori;
 21. in limitele stabilite de art. 32 din prezentul Statut, propune Adunarii Generale spre aprobare numarul de membri ai Consiliului Director pentru urmatorul mandat;
 22. imputerniceste membrii Consiliului Director, membrii organizatiei sau ai executivului sa reprezinte interesele Patronatului A.N.A.T in fata tertelor persoane;
 23. hotaraste schimbarea sediului social;
 24. alege Presedintele Patronatului A.N.A.T. din cadrul membrilor Consiliului Director alesi pentru noul mandat, daca in termenii prevazuti la art.24 alin. 2) si art. 34 p. 2 din prezentul statut nu s-a depus nici o condidatura pentru functia de Presedinte sau in cazul in care candidatul pentru functia de Presedinte nu intruneste numarul de voturi necesare, conform art. 47 alin. 6) din prezentul statut.

Art.39. Consiliul Director poate sa delege o parte din atributii unui membru al Biroului Executiv, cu precadere presedintelui, prim-vicepresedintelui, vicepresedintilor, pentru a exercita atributiile stabilite de Adunarea Generala. De asemenea, Presedintele poate sa delege o parte din atributiile sale prim-vicepresedintelui, vicepresedintilor sau altor membri din Consiliul Director. Consiliul Director isi poate exprima votul si electronic, in situații speciale. Neexprimarea votului in termenul indicat in cadrul solicitării de către Președintele A.N.A.T. nu împiedică adoptarea deciziilor, daca cvorumul este îndeplinit, pentru rezolvarea cu celeritate a situațiilor speciale.

Art.40. Consiliul Director raspunde in bloc si in solidar pentru angajamentele contractate in numele organizatiei patronale. Membrii Consiliului Director nu sunt responsabili in mod individual pentru aceste angajamente.

 

 1. BIROUL EXECUTIV

Art.41. Biroul Executiv este desemnat dintre membrii Consiliului Director alesi de Adunarea Generala, in functie de numarul de voturi obtinute si este alcatuit din:

1 presedinte;

1 prim-vicepresedinte;

3 vicepresedinti;

In caz de demisie/deces al reprezentantului membru ANAT, membrului Biroului Executiv sau orice alt caz de pierdere a statutului de membru al Patronatului A.N.A.T. pentru entitatile ai caror reprezentanti sunt membri BEX, cat si in cazul prevazut la art. 32, alin. (9) din prezentul Statut, acestia sunt inlocuiti de următorii membrii ca nr. de voturi alesi in Consiliul Director

Renuntarea la funcția din cadrul BEX-ului se face in scris . Renuntarea la funcția din cadru BEX este independenta de cea din cadrul Consilului Director.

Art.42. Durata mandatului Biroului Executiv este de 2 ani.

Art.43. La sedintele Biroului Executiv este obligatorie prezenta majoritatii simple a membrilor. Sunt interzise delegarile si imputernicirile in cadrul Biroului Executiv.

Art.44. Hotararile Biroului Executiv se iau cu majoritate simpla de voturi, votul presedintelui fiind preponderent in caz de paritate de voturi.

Art.45. Atributiile Biroului Executiv sunt urmatoarele :

 1. se reuneste in sedinta cel putin o data / trimestru si ori de cate ori este nevoie;
 2. duce la indeplinire hotararile Adunarii Generale si ale Consiliului Director;
 3. organizeaza sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului Director,
 4. aproba angajarea personalului din aparatul tehnic al organizatiei, in limita organigramei aprobate de Consiliul Director;
 5. aproba salariile si alte stimulente pentru personalul angajat in cadrul aparatului tehnic al organizatiei;
 6. aproba fisa postului pentru fiecare angajat in cadrul aparatului tehnic al organizatiei;
 7. urmareste derularea actiunilor judecatoresti in care este implicata organizatia patronala;
 8. prezinta in fata Consiliului Director rapoarte de activitate;
 9. aproba conferintele de presa la solicitarea Presedintelui sau a unui membru al organelor de conducere.

Art.46. Documentele prin care se utilizeaza toate fondurile organizatiei patronale trebuie sa aiba 2 semnaturi si anume: presedintele sau persoana desemnata de Presedinte prima semnatura si reprezentantul compartimentului financiar-contabil – a doua semnatura. Acestia au drept de semnatura pentru a dispune de utilizarea fondurilor organizatiei, in conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala.

 

 1. PRESEDINTELE

Art.47. (1)Metodologia alegerii Președintelui va fi transmisă tuturor membrilor cu 30 zile inainte de data stabilita pentru depunerea Candidaturilor, prin grija executivului A.N.A.T.

(2) Durata mandatului presedintelui Patronatului A.N.A.T. este de 2 ani. Presedintele poate fi reales pe o perioada de cel mult 2 legislaturi succesive.
(3) Membrul ANAT care isi desemnează un candidat trebuie să aiba o vechime de 2 ani în cadrul Patronatului A.N.A.T.

(3) Orice reprezentant legal al unui membru activ ANAT isi poate depune candidatura pentru functia de Presedinte.
(4) Presedintele Patronatului A.N.A.T. se alege de Adunarea Generala, prin vot secret, dintre candidatii desemnati de Consiliul Director sau autopropusi, pe lista separata de candidatura.

(5) In situatia in care un candidat nu obtine o majoritate de 50% + 1, se va recurge la balotaj intre primii 2 clasati in functie de numarul de voturi.

(6) In situatia in care nu s-a depus nici o condidatura pentru functia de Presedinte, in termenii prevazuti la art.24 alin 2) si art. 34 p. 2 din prezentul statut sau candidatul pentru functia de Presedinte nu obtine o majoritate de 50% + 1, Consiliul Director alege Presedintele Patronatului A.N.A.T. in conformitate cu prevederile art 38 alin 25

Art.48. Atributiile Presedintelui:

(1) Presedintele ANAT face parte de drept din Consiliul Director si este Presedinte al Biroului Executiv si al Consiliului Director.

(2) In exercitarea functiei sale, Presedintele organizatiei indeplineste urmatoarele atributii:
• urmareste indeplinirea hotararilor organelor de conducere ale organizatiei, precum si indeplinirea propriului program pentru care a fost ales;

 • presedintele are obligatia convocarii Consiliului Director o data pe trimestru si ori de cate ori este necesar, la cererea Biroului Executiv
 • prezidează sedintele Adunarii Generale, ale Consiliului Director si ale Biroului Executiv;
  • reprezintă organizatia in fata autoritatilor statului, in justitie si fata de terte persoane, in plan intern si international;
 • angajează organizatia ca persoana juridica, in raporturile patrimoniale si nepatrimoniale cu alte persoane fizice sau juridice, in limitele hotararilor Adunarii Generale / Consiliului Director/ Biroului Executiv;
 • poate delega competenta de a reprezenta Patronatul A.N.A.T la manifestarile unde prezent ar contribui la cresterea prestigiului acestuia si a membrilor;
 • deleagă atributii de reprezentare Presedintelui de onoare;
 • acorda calitatea de membru de onoare al Patronatului A.N.A.T., in baza aprobarii Adunarii Generale;
 • participa la conferintele de presa

(3) Presedintele poate fi revocat din functie pe durata mandatului sau de catre Adunarea Generala, cu votul majoritatii membrilor, in caz de punere sub interdictie, incapacitate totala sau partiala de munca, in cazul in care acesta actioneaza impotriva intereselor organizatiei patronale, precum si daca exista impotriva sa o condamnare penala stabilita printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.

(4) Presedintele poate fi suspendat din functie pe durata mandatului sau de catre Consiliul Director, conform prevederilor art. 38 alin 20, pana la viitoarea Adunare Generala. Pe perioada suspendarii, atributiile Presedintelui vor fi preluate de catre prim-vicepresedinte.

 1. CONSILIILE REGIONALE

Art.49. Patronatul A.N.A.T. este organizat teritorial in 5 consilii regionale, care reunesc agentiile membre ale organizatiei situate in regiunile Central-Nordica , Sud-Vest, Sud-Est, Estica si Bucuresti-Ilfov.

Art.50. (1) Consiliile regionale sunt formate din: 1 presedinte, 1 prim-vicepresedinte si   3 vicepresedinti,  alesi prin majoritate simpla de voturi, pentru un mandat de 2 ani.

Numarul de vicepresedinti va fi stabilit în cadrul adunării generale regionale de alegeri de catre membrii regiunii, in functie de numarul de judete care fac parte din regiune sau in functie de numarul de membri/ judet.

Adunarea Generala Regională poate alege si maximum 4 membri supleanți. Aceștia, in ordinea numărului de voturi, pot înlocui membrii Consiliului Regional, care din diferite motive părăsesc activitatea.

(2) In cazul in care din diferite motive Presedintele Consiliului Regional paraseste activitatea sa din cadrul Consiliului Regional, prim-vicepresedintele preia in totalitate activitatea acestuia pana la incheierea mandatului.

(3)  Alegerea conducerii Consiliului Regional se va face de catre membrii regiunii prezenti la sedinta de alegeri si/sau de catre membrii regiunii care au votat electronic, in ordinea numarului de voturi obtinute, dintre candidatii care indeplinesc conditiile stipulate la art. 21.

(4). Un membru al Patronatului are dreptul la un singur vot. Filialele agentiilor de turism care platesc 50 % din cotizatia stabilita pentru membrii activi au drept de vot pentru alegerea consiliilor regionale în cadrul regiunii din care fac parte.

(5) Reprezentantii membrilor regiunilor se intrunesc cu minim 15 zile inaintea datei Adunarii Generale de Alegeri pentru alegerea Consiliilor Regionale.

(6) Orice reprezentant legal al unui membru ANAT  isi poate depune, în regiunea din care face parte,  candidatura pentru functia de Presedinte sau Vicepresedinte al Consiliului Regional.

(7) Se considera valabil reunita Adunarea Generala/Extraordinara Regionala cu participarea la vot a 10 %, dar minimum 10 dintre membrii regiunii.

(8) In cazul in care nu se intruneste Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara Regionala din lipsa de cvorum, se va face o noua convocare, dupa cel putin 10 zile, dar nu mai mult de 20 de zile, cu aceeasi ordine de zi. In acest caz, Adunarea Generala delibereaza valabil, indiferent de numarul membrilor prezenti.

(9) Adunarea Generala Ordinara/Extraordinara Regionala  ia hotarari valabile cu majoritatea  simpla a voturilor  valabil exprimate de catre cei prezenti fizic la adunare, cat si a voturilor exprimate electronic de catre membrii cu drept de vot aflati in imposibilitatea de a se prezenta la adunarea generala.

Art.51. Presedintii Consiliilor Regionale sunt membri de drept in Consiliul Director al Patronatului A.N.A.T.

Art.52. Consiliile Regionale au, in principal, urmatoarele atributii:

 1. actioneaza in raza lor de activitate pentru inscrierea de noi membri in cadrul organizatiei si pentru achitarea cotizatiilor stabilite de Adunarea Generala;
 2. reprezinta membrii Patronatului A.N.A.T in fata autoritatilor publice locale;
 3. formuleaza propuneri care sa conduca la dezvoltarea turismului in zona respectiva;
 4. vegheaza la respectarea de catre membri a prevederilor statutului si a normelor legale in vigoare;
 5. aduc la cunostinta membrilor masurile care se intreprind la nivel national si care privesc zona respectiva.

 

 1. COMISIILE DE SPECIALITATE

Art.53. (1) Patronatul A.N.A.T isi constituie comisii de specialitate, stabilite de Consiliul Director la prima sedinta dupa adunarea generala de alegeri, care au ca obiect studierea problemelor curente ale organizatiei si prezentarea de propuneri pentru solutionarea acestora.

(2) Acestea functioneaza sub conducerea unui membru al Consiliului Director si sunt formate din membrii cu o specializare deosebita in domeniile respective si care doresc sa activeze in comisiile respective.

(3) Convocarea comisiilor se face de catre presedintele comisiei respective.
(4) Comisiile au rol consultativ pe langa conducerea organizatiei.

(5) La sedintele comisiilor de specialitate poate participa orice membru din Patronatul A.N.A.T.
(6) Deciziile, rezolutiile, avizele, etc. comisiilor de specialitate sunt baza de discutii si hotarari la sedintele Biroului Executiv si ale Consiliului Director, pe probleme specifice.

Art.54. Patronatul A.N.A.T isi constituie grupuri de lucru, stabilite de Consiliul Director in momentul necesitatii rezolvării unor probleme punctuale ale membrilor organizatiei.

(2) Grupurile de lucru pot avea un caracter temporar sau permanent, in functie de frecventa activitătilor care fac subiectul grupului.

Art.55. Activitatea comisiilor permanente se desfasoara in cadrul obiectivelor generale reglementate de statut si prin mandatul Consiliului Director.

Art.56. Despre activitatea comisiilor vor fi informate organele de conducere ale Patronatului A.N.A.T, in functie de natura problemelor si a propunerilor prezentate.

 1. COMISIA DE CENZORI

Art.57. Controlul financiar intern al organizatiei patronale este asigurat de o comisie de cenzori, alcatuita dintr-un numar impar de membri, din care majoritatea este formata din membrii organizatiei sau de un auditor financiar extern. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

Art.58. Atributiile Comisiei de cenzori sunt urmatoarele:

 1. a) verifica modul in care este administrat patrimoniul organizatiei;
 2. b) intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale;
 3. c) poate participa ori de cate ori este nevoie la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
 4. d) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.
 1. APARATUL TEHNIC

Art.59. Organigrama aparatului tehnic este aprobata de Consiliul Director. Angajarea personalului se va face de catre Presedinte, in baza aprobarii date de Biroul Executiv. Salariile, indemnizatiile si alte drepturi cuvenite personalului din cadrul aparatului tehnic, se aproba de Biroul Executiv.

Art.60. Aparatul tehnic este coordonat de Presedinte. Atributiile fiecarui angajat sunt stabilite in fisa postului, aprobata de Biroul Executiv.

Art.61. Personalul angajat in cadrul aparatului tehnic nu poate fi simultan actionar la o societate de turism si nu poate reprezenta interesele unei agentii de turism, ca angajat sau in alta calitate.

Art.62. Dizolvarea si lichidarea Patronatului A.N.A.T este decisa de Adunarea Generala pe baza votului a 2/3 din numarul membrilor activi ai patronatului.
Art.63. Adunarea Generala deleaga unul sau mai multi membri ai Biroului Executiv care sa realizeze lichidarea organizatiei, conform prevederilor legale in vigoare la momentul respectiv.

Art.64. Prevederile prezentului statut al Patronatului A.N.A.T. se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 62/2011 privind dialogul social, precum si cu celelalte dispozitii legale in vigoare.

Art.65. Prezentul Statutul al Patronatului Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania a fost aprobat in cadrul Adunarii Generale, la data de 08.10.2019.
Art.66. Actul a fost redactat de parte in 2 (doua) exemplare, azi, _______________.