Adunarea Generală de Alegeri, 21 februarie 2018, Bucureşti și Alegeri Consilii Regionale ANAT

10
Ian
2018

Consiliul Director al ANAT a stabilit, în conformitate cu statutul patronatului, data Adunării Generale de Alegeri.

Data adunării: 21 februarie 2018, 
Locul desfăşurării adunării: Bucureşti, sala Nicolae Titulescu, pavilion B3, Romexpo

Ordinea de zi, programul complet și toate materialele ședinței vor fi postate pe site și transmise prin email în atenţia fiecărui membru, cu 30 zile înainte de data ședinței.

Vă rugăm să urmăriți pe site și pe email anunțurile pentru desfășurarea alegerilor pentru Consiliile Regionale ANAT – click aici: Centru,    Sud Muntenia,    București Ilfov,    Nord Est,    Nord Vest,    Sud Est,    Sud Vest,    Vest .

Președintele Consiliului Regional din fiecare euroregiune este membru de drept al Consiliului Director ANAT, împreună cu membrii aleși de Adunarea Generală de Alegeri a ANAT de pe 21.02.2018.

Vineri 19 ianuarie 2018 este data limită de depunere a candidaturilor pentru funcția de preşedinte şi pentru membrii Consiliului Director – 30 de zile, în conformitate cu prevederile art. 24, alin. 2 din statut.

Astfel, fiecare candidat va depune la secretariatul ANAT sau va transmite scanate pe e-mail (de preferat ca pdf) la adresa office@anat.ro, pana în data de 19.01.2018, ora 14.00, următoarele documente:
1. curriculum vitae
2. motivaţia candidaturii, care să cuprindă obiective şi termene de realizare a acestora (doar pentru candidaţii în CD);
3. copie/scan brevet turism;
4. copie/scan certificat constatator, eliberat de Registrul Comerţului, pentru dovada calităţii de acţionar/asociat sau împuternicire din partea acţionarilor/asociaţilor agenţiei membre de le a reprezenta interesele;
5. dovada deţinerii funcţiei de conducere sau a relaţiei de manageriat în societatea membră, dacă aceasta nu reiese expres din certificatul constatator de la p. 3 (de ex. hotarare AGA privind numirea în funcţie de conducere, decizie a administratorului etc.).
6. declaraţie pe propria răspundere că nu a facut poliţie politică.

Candidaţii la funcţia de preşedinte trebuie să prezinte pe lângă cele de mai sus şi un program, o propunere de strategie şi un buget aferent acestora, în concordanţă cu politica şi obiectivele generale ale patronatului.

 

 

Reamintim prevederile aplicabile din statut

Condiţiile cumulative pe care candidaţii pentru Consiliul Director trebuie să le îndeplinească – conform art. 21 din statut sunt:
a. să deţină brevet de turism;
b. să aibă calitatea de acţionar/asociat în cadrul persoanei juridice membre a asociaţiei patronale ori să fie împuternicit de acţionariatul persoanei juridice membre a patronatului;
c. să aibă funcţie de conducere în cadrul societăţii membre sau să fie în relaţii de manageriat cu aceasta;
d. să aibă vechime de minim 2 ani în organizaţie;
e. să nu fi fost suspendat conform art. 13 din statut.
f. să nu fi făcut poliţie politică conform legii, dovedit prin declaraţie pe proprie răspundere

Statutul Patronatului ANAT prevede la art. 23 alin. (3) că votul este nominal şi netransmisibil.
Dreptul de vot în Adunarea Generală a organizaţiei îl au reprezentaţii legali ai societăţilor comerciale membre ale Patronatului A.N.A.T. sau persoane angajate cu responsabilităţi în domeniul activităţii de turism în cadrul acelor societăţi de turism, desemnate prin împuternicire scrisă de către conducerea respectivelor societăţi, membre în organizaţie.

În conformitate cu art. 29, alin. (3) din Statutul Patronatului ANAT, Adunarea Generală ia hotărâri valabile cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate de către cei prezenţi la adunare, cât şi a voturilor primite prin poştă (prin scrisori cu confirmare de primire), exprimate electronic în condiţiile legii, prin delegat, de la membrii cu drept de vot aflaţi în imposibilitatea de a se prezenta la adunarea generală.

Liviu Moraru
SG

Răspunde